Сэнэхьатым зыфагъэнэIосэщт

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ Урысыем ишъолъыр 85-мэ проектэу «Билет в будущее» зыфиIорэр ащыпхыращы. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» ифедеральнэ проектэу «Сабый пэпчъ игъэхъагъ» зыфиIорэм ар хэхьэ.

Къэралыгъо IэпыIэгъукIэ ар зэрэзэхащэрэм ишIуагъэкIэ ыпкIэ хэмылъэу ны-тыхэри, кIэлэцIыкIухэри ащ хэлажьэх. Гуманитар проектхэмкIэ Фондыр ары федеральнэ операторэу иIэр.

2022-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ Мыекъуапэ, Мыекъопэ ыкIи Джэджэ районхэм адэт гурыт еджапIэхэм ащеджэхэрэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым «Фармацевт» зыфиIорэ программэмкIэ мы сэнэхьатыр зыфэдэр зэрагъэшIэщт. Егъэджэнхэм адакIоу нэрылъэгъу IофшIэныр кIэлэеджакIохэм ашIогъэшIэгъоныщт.

Провизор сэнэхьатыр зыфэдэр зэзыгъашIэ, ар зэзыгъэгъоты зышIоигъохэм проектым иплатформэу bvbInfo.ru зыщатхын фае.

— Фармацевтхэм Iэзэгъу уцхэр дэгъоу ашIэх, препаратыкIэхэм яшIын хэлажьэх ыкIи ахэр ащэх, джащ фэдэу Iэзэгъу уцхэр зыдакIохэрэр, аптекэхэм, поликлиникэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр ауплъэкIу. Джары фармацевтхэм пшъэрылъэу яIэр, — еIо Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымкIэ проектым ипащэхэм ащыщэу В.В. Артемьевам.
ДЕЛЭКЪО Анет.