Iошъхьэмафэ дэкIоягъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и НыбжьыкIэ парламент хэтэу, «Волонтерская рота» зыфиIорэм ипащэу Роман Купиныр мы мафэхэм Iошъхьэ­мафэ дэкIоягъэхэм ахэтыгъ. Адыгеир зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ар фагъэхьыгъ. Сыхьатитфым къыкIоцI метрэ 5642-рэ зилъэгэгъэ къушъхьэу Iошъхьэмафэ дэкIоягъэх.


— Iошъхьэмафэ удэкIоеныр спортивнэ Iофтхьэбзэ гъэшIэ­гъо­нэу, къинэу щыт. Альпинизмэм ылъэныкъокIэ щынэгъончъэ­гъэ ин къызыхэбгъэфэныр, ащ уфэхьазырыныр пшъэрылъ шъхьаI. Къушъхьэ лъагэм удэкIоен хъумэ, тхьамафэ фэдизрэ зытебгъэ­псыхьан фае. Тыфэхьазырэу гъогу тытехьагъ, типшъэрылъ дгъэцэкIагъэ, лъэшэу тыгу рихьыгъ, — еIо Роман Купиным.
Анахь къушъхьэ лъагэу дунаим тетым ащыщым ышъхьагъ Адыгэ Республикэм ибыракъ щагъэбыбэтагъ.