«Чайкэр» нахь лъэш

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Чайка» Ростов хэку — 0:1 (0:0).
ШышъхьэIум и 7-м Мыекъуапэ щызэIукIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Хьачыр, Гусен­гаджиев, Кириленко, Лысенко, Датхъужъ, Къонэ (Хьасанэкъу, 86), Макоев (Антоненко, 86), Васильев (Делэкъу, 67), Оразаев, Пекъу, Iащэ (Крылов 15).
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Колмаков — 74, «Чайка».

Метрэ 12 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм Колмаковыр дауи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. «Зэкъош­ныгъэм» иешIэкIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъа­хъорэр зэIукIэгъум къыщылъэгъуагъ. Арэу щытми, «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу ШакIо Ащэмэз къызэриIуагъэу, командэ лъэшхэм атекIонхэм тиешIакIохэр фэхьазырхэп. «Чайкэр» нахьыбэрэ ыпэкIэ къилъыщтыгъ.

«Зэкъошныгъэм» пчъагъэм зэхъокIыныгъэ фишIынэу амалышIухэр иIагъэх. А. Iащэм шъобж къызэрэтыращагъэм къыхэкIэу я 15-рэ такъикъым ешIапIэм икIы­жьыгъ. Аужырэ такъикъым Д. Крыловыр метри 7 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм лъэшэу зыдэом, «Чайкэм» икъэлэпчъэIут Iэгуаор къызэкIидзэжьынэу игъо ифагъ.

Зэтэгъапшэх

ШышъхьэIум и 7 – 8-м ятIонэрэ купым хэт футбол командэхэр зэрешIагъэхэр зэтэгъапшэх.

«Легион» — СКА – 0:1, «Биолог» — «Спартак» — 3:2, «Кубань-Холдинг» — «Форте» — 2:1, «Черноморец» — «Динамо» Ст — 1:0, «Ротор» — «Мэщыкъу» — 2:1, «Алания-2» — «Ессентуки» — 0:1.

Командэхэм ешIэгъу щырыщ яIагъ.

ЧIыпIэу зыдэщытхэр

1. «Ротор» — 9
2. «Кубань-Х» — 9
3. СКА — 7
4. «Биолог» — 7
5. «Чайка» — 6
6. «Черноморец» — 4
7. «Ессентуки» — 3
8. «Мэщыкъу» — 2
9. «Динамо» Ст — 2
10. «Зэкъошныгъ» — 1
11. «Легион» — 1
12. «Спартак» — 1
13. «Форте» — 1
14. «Алания-2» — 1.

Я 4-рэ зэнэкъокъухэр

14.08
«Ессентуки» — «Зэкъошныгъ»
«Мэщыкъу» — «Динамо»
СКА — «Черноморец»
«Спартак» — «Кубань-Х»
«Форте» — «Алания-2»
«Ротор» — «Биолог»
«Чайка» — «Легион».