Еленэ дышъэр къыдихыгъ

Урысые Федерацием атлетикэ псынкIэмкIэ изэнэкъокъу къалэу Чебоксары мы мафэхэм щыкIуагъ.


Адыгэ Республикэм атлетикэ псынкIэмкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъэсэрэ Елена Ермолинам блэгъогогъо зэнэкъокъухэм апэрэ чIыпIэр къащыдихи, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ.
— 2021-рэ илъэсым Елена Ермолинам Урысыем изэIукIэгъухэм ящэнэрэ чIыпIэр къащихьыгъ, — къытиIуагъ республикэм атлетикэ псынкIэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Сергей Сухановым. — Мыгъэ тиспорт­сменкэ цIэрыIо иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Елена Ермолинар Мыекъуапэ щэпсэу, Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къыухыгъ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу Адыгеим испортсмени 10 анахь дэгъухэм ащыщ.

— Урысыем изэнэкъокъу гъэхъагъэу щытшIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэтэ­гъэхьы. ЗэIукIэгъухэм зафэдгъэхьазырзэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм лъэшэу тафэраз, — къытаIуагъ Елена Ермолинамрэ ащ итренерэу Сергей Сухановымрэ.

Елена Ермолинар Урысыем атлетикэ псынкIэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хагъэхьагъ, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэн имурад.

Адыгеим щызэлъашIэрэ Елена Ермолинам спортымкIэ имедальхэм ахигъэхъонэу, тапэкIи тигъэгушIонэу фэтэIо.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтым итхэр: Елена Ермолинамрэ Сергей Суха­новымрэ.