Адыгэ бэнакIэм тызэфещэ

Ижъырэ адыгэ лъэпкъ бэнакIэмкIэ Адыгэ Рес­пуб­­ликэм изэIухыгъэ зэнэкъокъу шышъхьэIум и 5 — 7-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм», Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ятIо­нэрэу зэнэкъокъур зэхащагъ. Адыгэ къэралыгъо университе-
тым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIогъэ зэхахьэм Къэрэщэе-Щэрджэсым икомандитIу, Краснодар краим икоманд, АдыгеимкIэ Яблоновскэ, Мые­къуапэ, Пэнэжьыкъуае якомандэхэр хэлэжьагъэх.

КъафэгушIуагъэх

ЗэхэщэкIо купым ипащэу, Дунэе Адыгэ Хасэм зекIонымкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет итхьаматэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс зэхахьэм пэублэ гущыIэ къыщи­шIыгъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыге­ир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъум хэлажьэхэрэм Хъот Юныс къафэгушIуагъ. Гуетыныгъэ ахэлъэу алырэгъум щызэбэнынхэу, анахь лъэшхэм текIоныгъэр къыдахынэу афиIуагъ.

— Бгым ишIэгъэ бгырыпххэр аIыгъэу бэнакIохэр алырэгъум зэрэщызэнэкъокъухэрэр спорт лъэпкъ гъэшIэгъонэу тихэгъэгу щалъытэ, — къыIуагъ Урысые Федерацием лъэпкъ бэнакIэ-хэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем иза­служеннэ тренерэу Дахир Лайпановым. — ЗэкIэ бэнакIохэм гъэхъагъэ ашIынэу сафэлъаIо.

Дунэе Адыгэ Хасэм хэтэу, медицинэ къулыкъум иполковникэу ЦIыкIушъо Аслъан зэнэ­къокъур хэлажьэхэрэм къа­фэгу­шIуагъ.

Зэнэкъокъур къашъокIэ аублэ

БэнакIохэр алырэгъум къызытехьэхэкIэ пщынаоу Нэзрэн Щамилэрэ шъонтырпаоу Гъотэкъу Люайрэ адыгэ орэдышъор агъэ­жъынчыщтыгъ. Урысхэр, адыгэхэр, къэрэщаехэр, нэмыкI лъэпкъ­хэм ащыщхэр орэдышъом ды­рагъаштэзэ пчэгум къызэрэщы­шъощтыгъэхэм зэнэкъокъур къыгъэдахэщтыгъ.

КIуачIэр,къулаир

Адыгэ бэнакIэм кIуачIэр зэ­рэщагъэфедэрэм дакIоу, къулаим имэхьани къыхэтэгъэщы. Бэ­накIом бгырыпхыр пытэу зыIэ­кIеубытэшъ, кIуачIэм ишIуагъэкIэ зэбэнырэр чIедзы, алырэгъум щегъэчэрэгъу е бэнапIэм тыредзэ.

Гуетыныгъэ пхэмылъэу текIоныгъэр къыдэпхыщтэп — ар алырэгъум къытехьэрэ бэнакIохэм дэгъоу къагурэIо.

Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхы­гъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ. Егор Пирогов, кг 55-рэ, Лабинскэ щыщ, Карим Бостанов, кг 60, Щэрджэскъал, Максим Батраков, кг 65-рэ, Лабинск, Нагим Бостанов, кг 70-рэ, Щэрджэскъал, Тэтэркъулэ Азэмат, кг 75-рэ, Щэрджэскъал, ДэкIушъ Азэмат, кг 80, Щэрджэскъал, Хъот Заур, кг 90-рэ, Мыекъуапэ, Му­сэлае Арсен, кг 90-м къехъу, Щэрджэскъал.

Адыгеим щыщ бэнакIохэу ятIо­нэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр: Мамыжъ Эльдар, кг 60, ЛъэпцIэрышэ Арамбый, кг 65-рэ, Хьатхъохъу Байзэт, кг 75-рэ. Ящэ­нэрэ чIыпIэхэр къэзыхьы­гъэ­хэр: Александр Селезнев, кг 75-рэ, Шъэумыз Юр, кг 75-рэ, Асэкъалэ Бислъан, кг 80.

ЯIэпэIэсэныгъэкIэ нахь къа­хэщыгъэхэ Карим Бостановым, Егор Пироговым хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Афэразэх

Зэнэкъокъум изэхэщакIоу ыкIи исудья шъхьаIэу Хъот Юныс, секретарь шъхьаIэу ГуIэтыжь Хъалидэ, зэхэщэн IофхэмкIэ Iэ­пы­Iэгъу къафэхъугъэхэ Мыекъо-
пэ къэлэ бэдзэрым итхьаматэу КIэрмыт Зубер, сатыушIхэу ЛIыIэпIэ Иб­рахьим, Борсэ Иб­рахьим (Москва щэпсэу), хьакIэщэу «Мые­къуапэм» ипащэу Къэр­дэнэ Мурат,»Адыгмежрегион­газым» ипа­щэ игуадзэу Цэй Долэт лъэшэу афэраз, «тхьа­шъуегъэпсэу» гъэзетымкIи ари­Iожьы шIоигъу.

IофшIэным иветеранэу ЦIыкIу Мурат, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» хэтхэу МэщфэшIу Нэдждэт, ЦIыкIушъо Аслъан, Чэтэо Ибрахьим зэнэ­къокъум изэхэщакIохэм, бэ­накIохэм гущыIэгъу афэхъугъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, медальхэр, кубокхэр, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх, зэхэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Дахир Лайпановыр, бэна­кIохэр, хьакIэу къэкIогъэ тренерхэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэшI зэнэкъокъум изэхэщакIохэм къафэгушIуагъэх.

— Тигуапэу зэнэкъокъум теплъыгъ, бэнакIохэм нэIуасэ та­фэхъугъ. Лъэпкъхэр зэфэзыщэ­хэрэ зэIукIэгъухэр непэ лъэшэу тищыкIагъэх, — къытаIуагъ Мэщ­фэшIу Нэдждэт, ЦIыкIушъо Ас-­
лъан, Чэтэо Ибрахьим.