Сурэттехым уегъэгъуазэ

Адыгэкъалэ имодельнэ тхылъеджапIэ щызэхащэ­гъэ зэхахьэр фэгъэхьыгъ сурэтэу тырахыгъэм щыIэкIэ-псэукIэр къызэригъэлъагъорэм.

Урысыем игеографическэ обществэ хэтэу, сурэттехэу Хьа­къуй Аленэ (Иванова) иегъэджэн зэхахьэ гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Су­рэтхэр зэрэтырихыхэрэм, темэр ыкIи сурэтым гупшысэу хилъхьащтыр къызэрэхихырэм, нэмыкI­хэм къатегущыIагъ.

Сурэтрепортажыр зэрэбгъэпсыщтым, орэдыIохэм, театрэм иар­тистхэм, фэшъхьафхэм сурэт атепхы зыхъукIэ хэушъхьафыкIыгъэу IофшIэныр зэхэпщэн зэрэфаем, нэмыкIхэм А. Хьакъуир къатегущыIагъ.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим еплъы­кIэу фыуиIэр сурэтымкIэ къэбгъэ­лъэгъоным фэшI пэшIорыгъэшъэу зыбгъэхьазырыным, чIыпIацIэхэр, тарихъыр зэбгъэшIэнхэм ямэхьанэ, фэшъхьафхэм яхьылIэгъэ къэбархэр зэхахьэм къыщаIотагъэх.

— Сурэтыр зэрэтепхыщт шIыкIэм, сурэт пэпчъ гупшысэу хаплъхьэ пшIоигъом, нэмыкIхэм Аленэ гъэшIэгъонэу къатегущы­Iагъ, — къыIуагъ зэхахьэм хэлэжьэгъэ Ф. ТхьалIым.

Узыгъэгъозэрэ сурэттехым нахьыбэрэ уIукIэ зэрэпшIоигъом тхылъеджакIохэр къытегущыIа­гъэх. Модельнэ тхылъеджапIэр Iоф­шIэкIэшIум зэрэфытегъэпсыхьагъэр яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъ.