ГъэцэкIэжьынхэр щэкIох

Красногвардейскэ районым икъуаджэу Адэмые культурэм и Унэу дэтыр агъэцэкIэжьы.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ культурнэ-зыгъэпсэфыпIэ IофшIапIэхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ 2019 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэр зэхещэх.

Урысыем илъэпкъ проектэу «Культурэм» хэхьэрэ Iофыр рагъэжьагъ. Къоджэ культурэм и Унэ игъэцэкIэжьын сомэ миллион 23-м ехъу пэIухьащт. Электрон шIыкIэм тетэу зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ IофшIапIэу «Уютым» зэзэгъыныгъэ дашIыгъ. Пчъэхэм, шъхьаныгъупчъэхэм ягъэцэкIэжьын, унашъхьэм изэблэхъун, электроэнергием, фабэр къэзытырэ пкъыгъохэм япхыгъэхэр зэтырагъэпсыхьажьых.

— Культурэм и Унэ ыкIоцI ыкIи итеплъэ зэхъокIыныгъэхэр афа­шIых. Унэм ыпашъхьэ агъэ­дэхэщт. Макъэм, нэфынэм яп­хыгъэ техникэр зэтырагъэпсыхьащт, те­тIыс­хьэпIэ дахэхэр кIэу чIа­гъэуцощтых. Шъолъыр ыкIи чIыпIэ бюджетым къахахыгъэ сомэ миллиони 5 ахэм апаIуагъэхьащт, — къыIуагъ Красногвардейскэ районым иадминистрацие культурэмкIэ ыкIи киномкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Екатерина Макинам.

— 1959-рэ илъэсым Адэмые культурэм и Унэ ашIыгъ, — къы­ти­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэу Теуцожь Нуриет. — Художественнэ самодеятельностым икружоки 9-мэ, нэмыкIхэм Iоф щашIэ. Лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Насып», лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ ансамблэу «Iошъхьэмаф» зыфиIо­хэрэр районым щыкIорэ зэха­хьэхэм, мэфэкIхэм ахэлажьэх.

Адэмые шIэныгъэлэжьэу, культурэм иIофышIэу, тхакIоу цIыф цIэрыIуабэ щапIугъ. Къуаджэр цIыфэу дэсхэм агъэдахэ. Культурэм и Унэ зызэтырагъэпсы­хьажькIэ, дунаим щызэлъашIэрэ тиансамблэхэу «Налмэсым», «Ислъамыем», республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм, Адыгеим иорэдыIохэм пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъонхэр къуаджэм щызэхащэщтых.
ПсэолъэшIхэм яIоф дэгъоу зэхащэнэу, культурэр зышIогъэшIэгъонхэр агъэгушIонхэу афэтэIо.