IэпыIэгъу афэхъущтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Херсон хэкумкIэ къалэу Геническ зэкIом, унэхэр топыщэкIэ зыщакъутэгъэ къалэу Чонгар дэхьагъ.

Рудкевичхэм яунагъуи тхьамыкIагъо къызэхъулIагъэхэм зэу ащыщ. Ахэм яунэ изэтегъэпсыхьажьынкIэ адеIэнхэу Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм рахъу­хьагъ.

— Украинэм къибыбыкIыгъэ топыщэу Рудкевичхэм яунэ къытефагъэм япсэупIэ зэхигъэуагъ. Унагъом исхэм янасып къыхьыгъ, псаоу къэнагъэх, нымрэ тымрэ илъэси 5 зыныбжь якIэлэ нахьыкIэу Мишэ унэ къутафэхэм ачIэгъ псаоу къычIагъотэжьыгъ. ЧIыпIэ къин ифагъэхэм IэпыIэгъу тафэхъунэу, ахэм пае унакIэ дгъэпсынэу зэритхъухьагъэм Адыгеим исхэм къыдырагъэштэнэу сэгугъэ, — къаригъэхьагъ КъумпIыл Мурат социальнэ хъытыухэм.

Геническ и ВГА къызэритыгъэмкIэ, мэзаем и 24-м Рудкевичхэм якIэлэ нахьыжъэу Артем топыщэкIэ къызэрэо­хэрэм къыгъэущыгъ. Янэрэ ятэрэ ягъусэу ар унэм къихъушъутыгъ къэхъурэр зэригъашIэ шIоигъоу. Илъэси 5 зыныбжь Мишэ унэм къинэгъагъ.

— Украинэм ылъэныкъокIэ къиукIыщтыгъэх, Рудкевичхэм яунэу топыщэхэм ащыщ къызытефагъэр ащ лъыпытэу зэхэуагъ. Ар зылъэгъугъэ нымрэ тымрэ унэ къутафэхэр псынкIэу зэIагъэзыкIхэу, якIэлэ нахьыкIэ лъыхъухэу рагъэжьагъ. Яшъэожъыеу къагъотыжьыгъэм фыкъуа­гъэ гори иIагъэп, чъыем хэтэу къехъу­лIагъэр ащ къыгурыIуагъэп, — къытыгъ Геническ и ВГА.