Язэдэлэжьэныгъэ нахь зырагъэушъомбгъущт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ АР-м и Правительствэ зычIэт унэм Республикэу Беларусь илIыкIо куп ипащэу, концернэу «Белгоспищепром» зыфиIорэм итхьаматэ игуадзэу Александр Яковчицрэ Республикэу Беларусь ипосольствэ икъутамэу къалэу Ростов-на-Дону щыIэм ипащэу Денис Тимохинымрэ ащыIукIагъ. Адыгеимрэ Беларусьрэ язэдэлэжьэныгъэ лъыгъэкIотэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм мыщ щатегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м и ЛIы­шъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэу­джэн Заур, УФ-м и МИД ипредставительствэу къалэу Краснодар щыIэм иапэрэ секретарэу Игорь Терзиян.
Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хьакIэхэм шIу­фэс къарихи, шъолъыритIуми зэдагъэцэкIэрэ проектхэм язегъэушъомбгъун Урысыемрэ Бе­ларусьрэ япащэхэм мэхьанэшхо зэрэратырэр хигъэунэфыкIыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр мы илъэсым ибэдзэогъу Урысыемрэ Белоруссиемрэ ахэхьэрэ шъо­лъыр­хэм яфорум хэлажьэхэрэм зафигъазэзэ, интеграционнэ процессхэм язегъэушъомбгъун­кIэ шъолъырхэм язэдэлэжьэныгъэ мэхьанэшхо зэриIэр хи­гъэунэфыкIыгъагъ.

«Урысыемрэ Беларусьрэ язэпхыныгъэхэм зызэраушъомбгъурэм шъолъырхэм нахьыбэу амал къареты язэдэлэжьэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ. Тирес­публикэ бэшIагъэ Белоруссием зэфыщытыкIэ дэгъухэр зыдыриIэхэр. Адыгеимрэ Беларусьрэ язэдэлэжьэныгъэ лъыгъэкIотэгъэнымкIэ гъэрекIо зэдэтшIыгъэ зэзэгъыныгъэм тетэу тизэпхыныгъэхэм зядгъэушъомбгъун фае. Белоруссием илIыкIо куп тиреспубликэ къызэрэкIуагъэм тизэфыщытыкIэхэр нахь зэрагъэпытэщтхэм тицыхьэ телъ. Не­пэкIэ ащ мэхьанэшхо иIэу щыт. Сыд фэдэрэ амали шIуагъэ къытэу къызфэдгъэфедэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Александр Яковчиц Рес­публикэу Беларусь ипащэхэм ацIэкIэ шIуфэс къарихи, дахэу къазэрапэгъокIыгъэхэм фэшI зэрафэразэр, язэдэпсэуныгъэ нахь зырагъэушъомбгъу зэрашIоигъор къыIуагъ.

АР-м экономикэ хэхъоны­гъэмрэ сатыумрэкIэ и Ми­нистерствэ къызэритыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, блэкIыгъэ илъэсым IэкIыб сатыур процент 30-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Экспортми, импортми къахэхъуагъ. Адыгеим нахьыбэрэмкIэ къащэхэрэр гъэщхэкI­хэр, лым хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр, мебелыр, машинэшIынымкIэ агъэфедэрэ пкъы­гъохэр ары. Ежь Адыгеим гъомылэпхъэ лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэр, редукторхэр, гидромани­пуляторхэр Беларусь IэкIе­гъахьэх. Iэзэгъупсэу ащэрэми хэпшIыкIэу хэхъуагъ.

«Тизэдэлэжьэныгъэ зызщедгъэушъомбгъущт лъэныкъохэр дгъэнэфэгъахэх. Зэзэгъыныгъэу тызыкIэтхагъэм игъэцэкIэнкIэ хэпшIыкIэу тылъыкIотагъ. Рес­публикэу Беларусь ихэбзэ къу­лыкъухэм пшъэрылъ къысфа­шIыгъ Адыгеимрэ тишъолъыррэ язэтпхыныгъэ игъэпытэн сыхэлэжьэнэу. Тизэдэлэжьэ­ныгъэ лъыдгъэкIотэн зэрэтлъэ­кIыщт лъэныкъохэр непэ къы­хэтхын, проектхэу зэдэдгъэцэ­кIэщтхэр дгъэнэфэн, хэгъэгуитIуми я МИД-хэр тиIэпыIэгъоу Адыгеим илIыкIо куп тадэжь къэтщэн тлъэкIынэу сэгугъэ. ШъолъыритIуми тизэдэлэжьэныгъэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащыдгъэпытэн тлъэкIыщт», —къыIуагъ Александр Яковчиц.

Адыгеим и ЛIышъхьэ рес­пуб­ликэм инвестициехэмкIэ амалэу иIэхэм, сатыу-экономикэ, культурэ зэпхыныгъэхэм зягъэу­шъомбгъугъэнымкIэ предложениеу щыIэхэм къатегущыIагъ. Республикэм ипромышленнэ предприятиехэм зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэшъущтыр къы­Iуагъ. АщкIэ щысэу хъун ылъэ­кIыщт компаниеу «Волма» ипро­изводственнэ псэуалъэхэу Адыгеимрэ Беларусьрэ ащыIэхэр шIуагъэ къытэу зэрэзэ­дэлажьэхэрэр. Тиреспубликэ электробусхэр аIэкIигъэхьанхэ зэрилъэкIыщтым ехьылIэгъэ предложениеми хэплъэным фэ­хьазыр.

Инвесторхэм ямылъку Адыге­им къыхалъхьаным пае промыш­леннэ шъолъыр ин зэхащэ. Джащ фэдэу туризмэми яинвестициехэр къыхалъхьан алъэ­кIыщт. ШъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектыр агъэцакIэ — къушъхьэ экокурортыр зэ­хащэ. Агропромышленнэ комплексымрэ былымхъунымрэ зы­рагъэушъомбгъун, къуаехэмрэ семчык дагъэмрэ якъыдэгъэ­кIынкIэ агъэфедэрэ сырьем хагъэхъон ямурад.

ЗэIукIэгъум икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ гуманитар зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэ, культурэ, туристическэ, спорт Iоф­тхьабзэхэр нахьыбэу зэхэщэ­гъэн­хэ зэрэфаер къыхигъэщыгъ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу