Унэгъо мини 5-м ехъумэ афагъэпсыгъ

2020-рэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэ къыщегъэжьагъэу сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъоу ны мылъкум исертификат къызтефэхэрэм тхылъхэр агъэхьазырынхэу ищыкIэгъэжьэп.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд испециалистхэм пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ахэр афагъэхьазырых. ИлъэситIоу ащ ыуж тешIагъэм Адыгеим щыпсэурэ унэгъо 5415-мэ ащ тетэу афагъэпсыгъ.

КIэлэцIыкIур къызэрэ­хъугъэр, унагъом ны мылъкур къызэрэтефэрэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр ЗАГС-р ары фондым къы­IэкIэзыгъахьэхэрэр. Ащ къыпкъырыкIхэзэ, нэмыкIэу ищыкIагъэхэр агъэ­псых. Сертификатыр зэ­рэхьазырыр ПенсиехэмкIэ фондым икъэбарлъыгъэIэс системэ щагъэнафэшъ, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал е фондым иинтернет нэкIубгъо «унэе кабинетэу» ным щыриIэм агъэхьы.

Джащ фэдэу кIэу ны мылъкум фэгъэхьыгъэ программэм къыхэхьагъэ­хэм ащыщ сертификатыр тхьапэм темытэу, элект­роннэ шIыкIэм тетэу зэрэгъэпсыгъэр. Ау ащ пае къэмынэу ным ищыкIагъэ зыхъукIэ, тхьапэм тетэуи къаIихын ылъэкIыщт.

Сабыир апIунэу зыштэгъэ унагъохэм мы шап­хъэхэр анэсыхэрэп. Ахэм лъэIу тхылъри, нэмыкIэу ищыкIагъэхэри ежьхэм ашъхьэкIэ рахьылIэн фае.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу