МэфэкI гушIуагъор зэдагощы

Къиным, лъыгъэчъэ заом къахэ­кIыжьыхи ятарихъ чIыгу къэзыгъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм янахьыбэр Мэфэхьаблэ щэ­псэу.

— Унэгъо 67-рэ Мэфэхьаблэ дэс, — ­къытиIуагъ къуаджэм иадминистраторэу Хьасани Мыхьамэт. — Хэкум къэзыгъэзэ­жьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэха­хьэхэм къащытфэгушIуагъэхэм лъэшэу та­фэраз, «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы. Ти­къуаджэ тапэкIи хэхъоныгъэхэр фэхъущтых.

— Косово, Тыркуем, Сирием, фэшъхьаф­хэм къарыкIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр рес­публикэм щыщ хъугъэх, тищыIакIэ псынкIэу хэгъозагъэх, — къеIуатэ республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Тарихъым, культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр зэхэтщэщтых.

Зэшъхьэгъусэхэ Цэй Имэррэ Цэй Бэлэрэ якIалэхэу Ибрахьимэрэ Мадинэрэ мэфэкI зэхахьэм щалъэгъугъэр ашIогъэшIэгъон, къуаджэм зыкIожьхэкIэ яныбджэгъухэм къа­фаIотэжьыщтыр макIэп.

— Цэй Иснэт джыри сабый, тиунэкъощхэм якIэлэцIыкIу сэры зыIыгъыр, — къыти­Iуагъ 1998-рэ илъэсым Косово къикIыжьыгъэ купым хэтыгъэ Цэй Адам. — Тинепэрэ мэфэкI зыфэдэр къыгурымыIорэми, мэгушIо, Iэгу къытфытео…

Цэй Индар ыкIи Цэй Емал яIахьылхэм ягъусэх. Сурэтыр атетхы зэхъум кIэлэцIыкIухэм гумэкIыгъо зэрямыIэр къахэщыгъ. Янэ-ятэхэр къашъхьащытых. Ошъогур къаргъо, бомбэхэр апашъхьэ къыщыохэрэп. Мамырэу зэрэщыIэхэм Цэй Имэр рэгушхо. АдыгабзэкIэ мэфэкI зэхахьэр зэрэкIуагъэм, артистхэм адыгэ орэдхэр къызэраIуагъэхэм, лъэпкъ къашъохэр къызэрашIыгъэхэм Цэй зэунэкъощхэр ыгъэгушIуагъэх.

Цэйхэр Мыекъуапэ къэкIох, яIахьылхэм, янэIуасэхэм аIокIэх, лIэужхэм язэпхыныгъэ­хэр мамыр щыIакIэм щагъэпытэ.