Лъэхъаным дештэ

Шэуджэн районым ипсэупIэу Тихоновым модельнэ тхылъ­еджапIэ къыщызэIуахыгъ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ипроект къыхиубытэрэ Iофыгъор агъэцэкIагъ. Фе­деральнэ бюджетым сомэ миллиони 5 къыхахи, лъэхъаным диштэу тхылъеджапIэр зэтырагъэпсыхьагъ. Ащ ыкIоцI агъэ­кIэжьыгъ, ящыкIэгъэ мебелыр ащэфыгъ, тхылъ фондым ищыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр зэ­рагъэгъотыгъэх.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ ими­нистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ, Шэуджэн районым апэрэ модельнэ тхылъеджапIэр къызэрэщызэIуахыгъэм мэхьэнэ ин иIэу ылъытагъ. ТхылъеджапIэм иIофышIэхэр чанэу, акъыл хэлъэу хэлажьэхи, зэхъокIыныгъэшIухэр тхылъ гъэтIылъыпIэхэм, нэмыкIхэм афашIыгъэх.

Шэуджэн районым иадминистрацие ипащэу Аулъэ Рэщыд, районым культурэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Къэрэбэт Айдэмыр, Шэуджэн районым игупчэ тхылъеджапIэ ипащэу Хьамцо Зарэ, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ТхылъеджапIэм хэхъоныгъэу ышIыгъэхэр хагъэунэфыкIыгъэх, тхылъым иныбджэгъухэм япчъагъэ хэхъонэу афэ­лъэIуагъэх.

Кушъу Светланэрэ Аулъэ Рэщыдэрэ лентэ плъыжьыр зэпаупкIи, тхылъеджапIэм цIыфхэр рагъэблэгъагъэх.

ЗыгъэпсэфыпIэ зэрафэхъущтым дакIоу, къэбарыкIэхэр тхылъеджапIэм щызэрагъэшIэщтых. Апчым хэшIыкIыгъэ пчъэхэр, кIэу къыдагъэкIыгъэ тхылъхэр, журналхэр къызыщагъэлъэгъощтхэр цIыфхэм къякIунэу гъэпсыгъэх.

Тхылъыр шIэныгъэм иIункIыбз, акъылым янэр гупшыс. ШIэныгъэу тхылъеджапIэм щызэрагъэгъотырэр щыIэныгъэм къыщятэ­жьынэу, ямурадхэр къадэхъунхэу афэтэIо.