Афганистан щызэогъэ дзэкIолIхэм язэIукIэгъу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгеим и Правительствэ хэтхэмрэ мы мафэхэм Гени­ческэ районым щыIагъэх.

Тэ, Афганистан щыкIогъэ заохэм ахэлэжьагъэхэм, лъэшэу дгъэшIэгъуагъ район администрацием къытфырашIыкIи, Адыгеим къикIыгъэ министрэхэм ащыщ горэм тыIукIэнэу къызэрэтаIуагъэр.

КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, Адыгэ Рес­публикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэ­хъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэчи Афганистан щыкIогъэ заохэм ахэлэжьагъ. Илъэс зэфэшъхьафхэр арыми къулыкъу зытхьыгъэр, тызэрэзэIукIагъэр лъэшэу тигуапэ хъугъэ. Бэ тыгу къэкIыжьыгъэр, зигугъу тшIыгъэр. Афганистан щыкIогъэ заохэм ахэлэжьагъэхэр непэ зэутэлIэрэ Iофыгъохэм татегущыIагъ, Адыгеим ащ фэдэ Iофыгъохэр зэрэщагъэцакIэрэр зэдгъэшIагъ, тишъолъырхэм язэпхыныгъэхэм ягъэпытэнкIэ лъэбэкъоу тшIын фаехэми танэсыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Адыгеим IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэчрэ «тхьа­шъуегъэпсэу» ятэIо къалэу Геническ иветеранхэу Афганистан щызэуагъэхэм я Союз IэпыIэгъу къызэрэфэхъугъэхэм фэшI.

В. Басов, В. Косенко. къ. Геническ.