Язэдэлэжьэныгъэ тапэкIэ агъэпытэщт

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым Iэпы­Iэгъу ягъэгъотыгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн хахьэу Казахстан илIы­кIо куп джырэблагъэ Адыгеим къеблэгъагъ.

Адыгеим ипредпринимательхэм ащыщхэм зэдэгущыIэгъу адыряIагъ, Iоф зэрэзэдашIэщтыр къэзыушыхьатырэ зэзэгъыныгъэхэм зэдакIэтхагъэх.

Адыгеим продукцие къыщыдэзыгъэкIхэу, нэмыкI хэгъэгу-хэм чанэу ащызыщэхэрэ е экспорт Iофым ыуж ихьэ зышIоигъо предприятиехэм ялIыкIохэр зэIукIэм къырагъэблэгъагъэх.

Iофтхьабзэр предпринимательхэм IэпыIэгъу зыщарагъэгъотырэ гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэм щыкIуагъ. Предпринимательствэ цIыкIумкIэ ыкIи гурытымкIэ Адыгеим иэкспортерхэмрэ Казахстан идистрибьютерхэмрэ зэрэзэзэгъыгъэ­хэмкIэ, гъомылэпхъэ продукциер, хэушъхьафыкIыгъэ техникэр ыкIи Iэмэ-псымэхэр, ащ нэмыкIэу унагъом щагъэфедэрэ химиер тучан сетьхэм ащащэщтых.

— Iофтхьабзэу тигупчэ щызэхэтщагъэм мурад шъхьаIэу иIэр сатыушIэу Казахстан къи­кIыгъэхэмрэ тэ тисатыушIхэмрэ экономикэм ылъэныкъокIэ яшIуагъэ зэрагъэкIынышъ, бизнесэу зыпылъхэм федэ къафыхэкIынэу ары. АщкIэ зэдэлэжьэнхэ мурад яIэу зэзэ­гъыныгъэхэм зэдакIэтхагъэх. Анахьэу хьакIэхэр къызыкIэ­упчIагъэхэр гъомылапхъэхэр, пхъэм хэшIыкIыгъэ продукциер, псэолъэшI пкъыгъохэр ары. Псыр, коцыр, пынджыр лъэшэу ашIогъэшIэгъоныгъэх, — къы­Iуагъ «Мой бизнес» зыфиIо­рэм ипащэу КIыкI Артур.

Гупчэм ипащэ къызэриIуа­гъэмкIэ, Адыгеим товар къыщыдэзыгъэкIырэ предприятие 20 фэдиз Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъ. Таможеннэ союзым Адыгеир зэрэхахьэрэм ишIуагъэкIэ экспортым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъо щыIэп. Мы илъэсым нэмыкI шъолъырхэм, Беларусым, Абхъазым, ялIыкIохэр Адыгеим къэкIогъагъэх. Мыщ фэдэ зэ­IукIэр ящэнэрэу тишъолъыр щэкIо. Джащ фэдэу мыгъэ Казахстан щыкIогъэ къэгъэлъэ­гъон-ермэлыкъитIумэ Адыгеим илIыкIо куп ахэлэжьагъ. Гъомылапхъэхэм ыкIи псэо­лъэшI материалхэм яIугъэ­кIын­кIэ зэзэгъыныгъэхэм зэда­кIэтхагъэх. Джыри мы илъэсым ыкIэм Адыгеим илIыкIо куп Казахстан кIонэу агъэнафэ. Ащ нахьыбэу къекIолIэщтых, амалэу щыIэщтыри нахьыбэщт, бгъуитIумкIи федэ къахьэу язэ­дэлэжьэныгъэ агъэпытэным тапэкIи Iоф дашIэщт.

— Казахстан Евразийскэ экономическэ союзым хэт.

Ащ нэмыкIэу, Урысыем ипартнер шъхьаIэхэм ащыщ. Адыгеим ыкIи Казахстан япредпринимательхэм язэпхыныгъэ нахь пытэным тыпылъыщт ыкIи ти­шъолъыр щылэжьэрэ компа­ниехэм япродукцие Казахстан ибэдзэршIыпIэхэм ащащэн алъэкIынэу тадэIэпыIэщт, — къыIуагъ экспортымкIэ Ака­де­мием IэкIыб экономикэ Iоф­­шIэнымкIэ и Агентствэ ипащэу Алина Эюповам.

Казахстан къикIыгъэ лIыкIо купыр Адыгеим ипредприятиехэм ащыщхэм ащыIагъ, япродукцие нахь благъэу нэIуасэ зыфашIыгъ.

КIАРЭ Фатим.