Псэушъхьэхэм язэгъэшIэн епхыгъэ сэнэхьатхэр

2021 — 2022-рэ илъэсхэм «Билет в будущее» зыфиIорэ проектым Урысыем икIэлэеджэкIо мин 600 фэдиз хэ­лэжьагъ.

Гъэсэныгъэм иорганизациехэр, гъэсэныгъэ тедзэ языгъэгъотырэ кIэлэегъа­джэхэр, апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэр, Урысыем ит компание инхэр, проектым игъэцэкIэн хэлажьэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2021-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ къыщегъэжьагъэу «Би­лет в будущее» зыфиIорэм иэлектроннэ онлайн-платформэр bvbinfo.ru зыфиIорэр ары. Гуманитар ПроектхэмкIэ Фондыр ары проектым иоператорыр.

Егъэджэныр сэнэхьатэу къыхэпхыщтым зэреппхыщтыр джы ашIэ станицэу Джаджэм дэт гурыт еджапIэхэу NN 9-рэ 10-рэ яя 9-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм. Ветеринарием фэгъэхьыгъэ егъэ­джэнхэр ахэм акIугъэх, Дондуковскэ мэкъумэщ тех­никумым щыIагъэх. Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым Мыекъуапэ щеджэрэ кIэлэцIыкIухэр екIолIагъэх ыкIи «Былымахъу» зыфи­Iорэ лъэныкъомкIэ яшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ.

Псэушъхьэхэм яIэзэгъэ­ным зищыIэныгъэ гъогу езыпхы зышIоигъохэм а IофшIэныр зыфэдэр нахь игъэкIотыгъэу зэрагъэшIагъ.

Егъэджэнхэр Н. Д. Нэгъоимрэ Г. В. Ващенкэмрэ гъэшIэгъонэу кIэлэцIыкIу­хэм афызэхащагъэх. Сэнэ­хьат зэфэшъхьафхэр зы­фэдэхэр нэрылъэгъу къафашIыгъ.

Я 9-рэ классым щеджэрэ Виталий Соловьевыр ве­теринар врач хъунэу зэрэфаер къеIо. Мэкъумэщ тех­никумым чIэхьан мурад ащ иI, ыгукIэ зыфэщэгъэ псэушъхьэхэм ищыIэныгъэ гъогу арипхыщт.

Iоныгъо мазэм кIэлэ­еджа­кIохэм джыри егъэ­джэн зэфэшъхьафхэр афызэхащэщтых.

ДЕЛЭКЪО Анет.