КIэлэцIыкIу IыгъыпIэр шIэхэу къызэIуахыщт

Сабый 240-рэ зычIэ­фэщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ станицэу Джаджэм ща­шIыгъ. ДжырэкIэ тхылъхэм ягъэпсын ыуж итых, «Чебурашкэм» ипчъэхэр шIэ­хэу къызэ­Iуи­хыщтых.

«Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэ программэм ишIуа­гъэкIэ гъэрекIо учреждением ишIын аублэгъагъ. Сомэ миллион 221-рэ ащ пэIуагъэхьагъ. IофшIэнхэр зэрэзэхащэ­рэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъунэ лъифыгъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI шап­хъэ­хэм ади­штэу ар ашIынэу, зэри­фэшъуашэу агъэдэ­хэ­жьы­нэу пшъэрылъ къафигъэуцугъагъ.

1907-рэ илъэсым ашIыгъэ учреждениер ары ыпэ­кIэ кIэлэцIыкIуи 150-р зыщаIыгъыгъэхэр. Джы аужырэ шапхъэхэмкIэ зэтегъэпсыхьэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм сабыйхэр къекIолIэщтых. Ар къатитIоу зэтет, квадратнэ метрэ 5673-рэ мэхъу. НэмыкI чIыпIэхэми къа­рыкIыхэзэ кIэлэцIыкIухэр мыщ къэкIощтых. ЗипсауныгъэкIэ илэгъухэм адимыштэрэ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэзышIэщт дефек­толог, логопед ыкIи психолог аштагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2020-рэ илъэсым станицэу Дондуковскэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу жъы хъугъэм ычIыпIэ кIэ зэ­рэщашIы­гъагъэр. Непэрэ мафэм ехъулIэу Джэджэ районымкIэ кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэм кIощтхэм ячэзыу зи хэтыжьэп. Мыщ фэдэ Iоф­шIэн­хэр республикэм иму­ниципалитетхэм зэ­кIэ­ми ащэкIо.