Бжыхьасэхэм яIухыжьын аухы

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мыгъэ Iуахыжьынэу пстэумкIи бжыхьэсэ гектар 105844-рэ апхъыгъагъ. Ащ щыщэу 12144-р хьэм рагъэубытыгъагъ, коцыр гектар 83862-рэ хъущтыгъ. Джащ фэдэу рапс гектар 9538-рэ, тритикалеу 155-рэ халъхьэгъагъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ шышъхьэIум и 3-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, бжы­хьасэхэм яIухыжьын гъунэм рафылIагъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 50,1-рэ къырахы.

Хьэ гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 50,4-рэ къырахыжьыгъ. АщкIэ апэ итых Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэр. ПстэумкIи ащ фэдэ культурэу гектар 2169-рэ яIагъ, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 57,4-рэ къытыгъ, тонн 12447-рэ къаугъоижьыгъ.

Джэджэ районым ичIыгулэжьхэр ахэм ауж кIэкIэу итых. Гектар 2854-рэ хьэм рагъэубытыгъагъ, гурытымкIэ зы гектарым центнер 54-рэ къырахыгъ, къаугъоижьыгъэр тонн 15417-рэ мэхъу.
Коцыр, ыпэкIэ къызэрэтIуагъэу, гектар 83862-рэ хъущтыгъ. Ащ изы гектар, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 50,2-рэ къырахы, тонн 417292-рэ къаугъоижьыгъ. Ощххэм амыгъэ­охъухэмэ, ащ щыщэу къэнэгъэ гектаришъэ заулэм иIухыжьын мы мафэхэм аухыщт.

Коцым къырахырэмкIэ Кощхьэблэ районым ичIыгулэжьхэм пэрытныгъэр аIыгъ. ПстэумкIи коц гектар 14320-рэ яIагъ, зэкIэри Iуахыжьыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 54,2-рэ къытызэ, тонн 77620-рэ къаугъоижьыгъ.

Ащ ыуж кIэкIэу итых Красногвардейскэ ыкIи Шэуджэн районхэм ячIыгулэжьхэр. Ахэми коцым иIухыжьын аухыгъ, гурытымкIэ центнер 53-м ехъу район пэпчъ къыщырахыгъ. Красногвардейскэ районым тонн 61280-рэ, Шэуджэн районым 76877-рэ коцэу мыгъэ яхьасэхэм къарахыгъ.

Лэжьыгъэ чылапхъэ ашIынэу рапс гектар 10491-рэ пстэумкIи республикэм щыхалъхьэгъагъ. Ари Iуахыжьыгъ. ГурытымкIэ лъытагъэу, ащ центнер 28-рэ къытыгъ, тонн 29687-рэ къырахыгъ.
Тритикалеу Джэджэ, Мыекъо­пэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Мые­къопэ районхэм ащыхалъхьэгъа­гъэм иIухыжьыни аухыгъ. Къаугъоижьыгъэр тонн 1570-рэ мэхъу.

Джащ фэдэу гъэтхасэхэм яIожьын ыуж ихьагъэхэр тичIыгулэжьхэм ахэтых. ПстэумкIи хьэ гектар 92,5-рэ яIагъ. Ар Iуахыжьыгъах, тонн 482-рэ къы­рахыгъ.

Зэнтхъ гектар 467,5-у халъхьэгъагъэм 301-рэ хагъэкIыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ тонн 21,5-рэ къеты.

Гъатхэм хэтэрыкIхэр зыгъэтIысхьэгъагъэхэми къаугъоижьы. ПстэумкIи гектар 300-м ехъущтыгъ, тонн 446-рэ къарахыгъ.

Хъырбыдзым, нашэм ыкIи къэбжъыем гектар 511,7-рэ арагъэубытыгъ. Ахэм яIухыжьын джыри рагъэжьагъэгоп.

ХЪУТ Нэфсэт.