Адыгеим и ЛIышъхьэ Херсон хэкум щыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Херсон хэкум и Геническэ район щыIагъ.

Адыгеим икIыгъэ купым хэтыгъэх Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-ми­нистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Респуб­ликэм IофшIэнымрэ со­циальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, Адыгэ Респуб­ликэм псэолъэшIынымкIэ, ЖК-мкIэ ыкIи гъогу хъыз­мэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, «Госэкспертиза Адыгеи» зыфи­Iорэм исметчик-специалистэу Александр Вес­ниныр, шъолъырым ипсэо­лъэшI организациехэу, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвардым» ипащэу ДзэлI Аскэр, «Дортранссервисым» ипащэу Хьабэхъу Аскэр.

Геническэ районым ицIыф псэупIэхэм, дзэ­-граждан администрацием ипащэу Андрей Клочко игъусэу защэIэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, еджа­пIэ­хэр, щагухэр, унэу зэ­ха­къутагъэхэр зэригъэ­лъэгъугъэх. А чIыпIэхэм ащы­псэухэрэм КъумпIыл Мурат гущыIэгъу афэ­хъугъ, зыгъэгумэкIыхэрэ Iофы­гъохэм защигъэгъозагъ.

Пстэуми апэу зэшIо­хыгъэн фэе Iофыгъо­хэм-кIэ Адыгеим Геническэ районым ишIуагъэ ригъэ­кIыщт: илъэсыкIэ еджэгъум еджапIэхэр ыкIи ­кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ, сымэджэщхэм ыкIи ме­дицинэ бригадэхэм яIоф нахь гъэтэрэзыгъэнымкIэ, инфраструктурэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнымкIэ, чIыгулэжьхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр шIыгъэнхэмкIэ, санитарием ылъэ­ныкъокIэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ.

КъумпIыл Мурат со­циальнэ псэуалъэхэм зэ­кIэми апэу гъэцэкIэжьын IофшIэнэу арашIылIэщтхэр ыгъэнэфагъэх, ящыкIэгъэ оборудованиер аIэкIэгъэ­хьэгъэнымкIэ пшъэрылъхэри къыхигъэщыгъэх.

Республикэм и ЛIы­шъхьэ районым икIэлэ­еджакIохэмрэ ахэм янэ-ятэхэмрэ аIукIагъ. КIэлэцIыкIухэм Адыгеим изыгъэпсэфыпIэ лагерьхэм чIыпIэ ащаратыщт. ПстэумкIи нэбгырэ 500 фэдиз загъэпсэфынэу Адыгеим къагъэкIощт. КъумпIыл Мурат ны-тыхэм къыфагъэуцугъэ упчIэхэм игъэ­кIотыгъэу джэуапхэр аритыжьыгъэх ыкIи респуб­ликэмкIэ ахэм якIэлэцIыкIухэр хьэкIэ лъапIэхэу зэрэхъущтхэр ариIуагъ. КIэлэцIыкIухэм ящыкIагъэр зэкIэ арагъэгъотыщт, джащ фэдэу щынэгъон­чъэным иIофтхьабзэхэр зэрищыкIагъэм тетэу зэрахьащтых.

 

КъумпIыл Мурат Геническэ районым зыщэIэм фермер хъызмэт­шIапIэу «Днепр» ипащэу Александр Кистечко Iу­кIагъ. ХъызмэтшIапIэм ичIыгу гектар мин 12 мэ­хъу, пхъэшъхьэ-мы­шъхьэ чъыгхатэр гектар 270-м нэсы, хьалыгъу­гъэжъапIэ, джащ фэдэу гъэучъыIалъэхэр яIэх. ПстэумкIи нэбгырэ 500-м ехъу ащ щэлажьэ.

Лъэхъэнэ къиным Александр Кистечко предприя­тиер чIидзыгъэп, джащ фэдэу иколлективи IэкIыб ышIыгъэп. Непэ ащ пэ­щэныгъэ зыдызэрихьэрэ фермер хъызмэтшIапIэм гъэхъагъэ хэлъэу Iоф ешIэ, коцыр Iуехыжьы, зэрэрайонэу фикъущт хьалыгъу егъажъэ.

КъумпIыл Мурат фермер хъызмэтшIапIэм ипащэ зыIокIэм зэрэзэдэлэ­жьэщтхэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх, продукцие хьазырыр зэрэIуагъэкIыщтми нэсыгъэх.

«Непэ пшъэрылъэу шъуи­Iэр шъукъызэкIэмыкIоныр, коллективыр къызэтежъугъэнэныр ыкIи илъэсипшI пчъагъэм жъугъэпсыгъэр зэщышъумыгъэкъоныр ары. Тиреспуб­ликэ фэлъэкIыщтыр зэкIэ ышIэщт IэпыIэгъу къышъуитынымкIэ ыкIи экономикэм ылъэныкъокIэ амалыкIэхэр зыщыщыIэхэ лъэхъаным производствэр зыпкъ ижъугъэу­цонымкIэ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу Херсон хэкум щынэгъончъагъэр къыщыухъумэгъэным фэгъэзэгъэ дзэкъулыкъушIэ­хэу ыкIи хэбзэухъу­макIо­хэу Адыгеим икIы­гъэхэм КъумпIыл Мурат заIуигъэкIагъ, гущыIэгъу афэхъугъ.

Геническэ районым зыщэIэм Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Херсон хэкум и Правительствэ и Тхьаматэу Сергей Елисеевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ.

КъумпIыл Мурат мы лъэ­хъэнэ благъэхэм зэ­кIэми апэу зэшIуахын фэе пшъэрылъхэр къыгъэнэ­фагъэх. Пстэуми апэу ар Адыгеим ишIушIэ IэпыIэгъу тапэкIи районым щыпсэухэрэм аIэкIэгъэ­хьэгъэныр ары. Гъомылапхъэхэр зэрылъ маши­нэхэр мэфи 10 тешIэ къэс Геническэ районым агъэ­кIощтых. Псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэм Iэзэгъу уцхэмрэ медицинэ обо­рудованиемрэ аIэкIагъэ­хьащтых. Къоджэдэсхэм медицинэм ылъэныкъокIэ япсауныгъэ изытет уплъэкIугъэным пае джырэ уахътэм диштэрэ оборудованиемкIэ зэтегъэ­псыхьэгъэ мобильнэ комплекс республикэм къыращыщт. Районым ицIыф псэупIэ зэфэшъхьафхэм ащ Iоф ащишIэщт, цIыфхэр нахьыбэу ауплъэкIуным къыхэгъэлэжьэгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Джащ фэдэу анахь мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм ащыщэу къыхагъэщыгъэр илъэсыкIэ еджэгъум еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ фэгъэхьазырыгъэнхэр, кIымэфэ лъэхъаным ахэм яIофшIэн зэрищыкIагъэм тетэу зэ­хэщэгъэныр ары. ЕджапIэхэм джырэ оборудо­ваниер аIэкIагъэхьащт, ахэм къапэIулъ чIыпIэхэм спортивнэ псэуалъэхэр ащагъэпсыщтых. Гъэсэ­ныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм машIом зыкъымыштэным иамалхэр ащызэрахьащтых, видеолъыплъэным фытегъэпсыхьэгъэ пкъыгъохэр аIэкIагъэхьащтых. Фермер хъызмэтшIапIэхэм про­дук­цием иIугъэкIынкIэ Iэ­пы­Iэгъу аратыщт.

Херсон хэкум иправительствэ ипащэу Сергей Елисеевым республикэм Геническэ районым IэпыIэгъоу къыритырэм пае КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр къыIуагъ. Адыгеим испециалистхэу Геническэ районым и ВГА дэжь Iоф щызышIэхэрэм яIофшIэн дэгъоу зэрэзэхэщагъэр ащ къыхигъэщыгъ.

Сергей Елисеевым къы­хигъэщыгъэх республикэм анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фаеу ылъы­тэхэрэр, ахэм зыкIэ ащыщ консультативнэ IэпыIэгъур. Мэкъумэщ продукциер переработкэ шIыгъэнымкIэ чIыпIэхэм цеххэр ыкIи предприятиехэр ащызэхэщэгъэнхэ зэрэфаер, Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэр на­хьыбэ шIыгъэнхэм анаIэ тырагъэтымэ зэрэна­хьы­шIур ыкIи нэмыкIхэр хэу­шъхьафыкIыгъэу къыха­гъэщыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.