Чъыгхатэхэм ахагъэхъощт

Непэ экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъ, хъызмэтшIапIэхэм, мэкъу-мэщым фэгъэзагъэхэри зэрахэтхэу, амалэу яIэхэм къахэхъуагъ.

Адыгеим щылажьэхэрэм бэ­дзэршIыпIэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытыным пае яIофшIэн зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэм, амалыкIэу щыIэхэр агъэфе­дэшъунхэм мэхьанэ зэриIэр, а лъэныкъомкIэ лъэшэу зэраде­Iэщтхэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

— Мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэр кIэщакIо зыфэ­хъухэрэ Iофхэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу мы отраслэм фэгъэзэгъэ Министерствэм пшъэрылъ фэсшIыгъ. Ащ фэдэу чанэу тиIэр макIэп. ХъызмэтшIапIэ ыгъэпсыным е иIэм зыригъэушъомбгъуным пае грант къаIихымэ зышIоигъохэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. Къэралыгъом IэпыIэгъоу къытырэ пстэур гъэфедэ-­
гъэн фае. Нахьыбэу шIуагъэ къэзыхьыщт производствэ яIэным, продукциеу къыдагъэкIырэр нахьыбэ хъуным мэкъу-мэщым пылъхэр фэщэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Санкциехэр бэу къэралы­гъом къызщыпагъохыгъэ уахътэм ар игъо дэдэу щыт, — социальнэ нэкIубгъохэм ащыщ къыщитхыгъ республикэм ипащэ.

ЛIышъхьэм къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, лэжьыгъэ зыхалъхьэрэ чIыгоу рес­публикэм иIэм хагъэхъон гухэлъ яI. Джащ фэдэу илъэсыбэрэ пхъэшъхьэ­-мышъхьэ къэзытыщтхэр на­хьыбэу агъэтIысхьащтых. Мыгъэ джыри гектар 275-рэ чъыгхатэхэм ахагъэхъощт. Ахэм ащыщэу 116-мэ охътэ кIэкIым пхъэшъхьэ-мышъхьэ къытынэу езыгъэжьэрэ чъыг лъэпкъхэр атырагъэтIыс­хьащтых.

Адыгеим исадхэм гектар 4200-рэ аубыты. Ахэм яна­хьыбэр, гектар 2000 фэдизыр, мыIэрысэ чъыг. «Флорина», «айдаред», «делишес», «голдстар», «грани смит», «голден» зыфиIорэ лъэпкъэу къатыхэрэр Адыге­им имызакъоу, нэмыкI шъо­лъырхэми ащыIуагъэкIых.

— Мыгъэ тичъыгхэм пхъэ­шъхьэ-мышъхьэ бэгъуагъэ къатынэу тэгугъэ, — ­къыт­хыгъ КъумпIыл Мурат. — Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, 2022-рэ илъэсым тонн мин 38,66-рэ къау­гъоищт. Пхъэшъхьэ-мышъхьэ­хэр мыкIодынхэм пае тонн мин 18,1-м телъытагъэу IыгъыпIэ тиI. Джыри тонн мин 13 щаIыгъын алъэкIынэу дгъэуцунэу итхъухьагъ.