Украинэм бэ чIинагъэр

Украинэм бэ чIинагъэр

МыщкIэ экспертым ишIошIхэм шъуащыдгъэгъуазэ тшIоигъу.


«Типыйхэм ашIэрэп е ащыгъу­пшэ хъугъэ Украинэр зыдэщыс чIыпIэр зыфэдэр ыкIи Донбасс имэхьанэ. Шъугу къэдгъэкIы­жьын, Донецкэ хэкур Украинэм хэты зэхъум, шъолъырым щып­сэухэ­рэм япчъагъэкIэ апэрэ чIыпIэр ыIыгъыгъ.

Донецкэ хэкум игъунапкъэхэм­кIэ, Донецкэ Республикэм изы квадратнэ метрэ пэпчъ ащ щы­псэурэ нэбгыри 160-м телъы­тагъ. Черниговскэ хэкум егъэпшагъэ­мэ, а пчъагъэр нэбгырэ 32-рэ мэхъу, Херсонскэм — 37-рэ, Сумскэм – 47-рэ. Донбасс мыщ фэдиз цIыф зэрэщыпсэурэм лъап­сэу иIэр шъолъырым икъа­лэ­хэм промышленнэ предприятиехэр бэу зэрадэтхэр ары. А предприятиехэм Украинэм про­мы­шленнэ къыдэгъэкIынымкIэ процент 20-м ехъу щаубыты­щтыгъ.

Арышъ, непэ Украинэм щы­хъу­хэрэм уакъыпкъырыкIызэ къыдэ­плъытэн фае шъолъырым изытет ыкIи Донбасс иагломерацие. Апэрэр — Мариуполь псэупIэр, ащ нэбгырэ мин 650-рэ фэдиз щэпсэу. Украинэм бэ чIинагъэр, Урысыем металлургие гупчэ шъхьаIэр къызIэкIигъэ­хьагъ, Азов хым исатыу порт екIолIэнымкIэ ащ мэхьанэшхо иI.

Урысые дзэм къызыIэкIи­гъэхьагъэхэм ащыщ Лисичанскэ-Северодонецкэ псэупIэу нэбгырэ мин 400-м ехъу зыщыпсэурэр. Джащ фэдэу къыхэгъэщыгъэн фае Светладарскэ къэлэ псэупIэр (нэбгырэ мин 32-рэ фэдиз дэс). Мыщ урысхэр зэрэщыпсэухэрэм имызакъоу, Украинэм ит анахь гъэфэбэпIэ электростанцие инэу «Углегорская» зыфиIорэр дэт. Зэрэхъу­рэмкIэ, атомнэ электростанцием нэмыкIэу гъэфэбэпIэ электростанциери Украинэм IэкIэзыгъ.

Мы уахътэм ехъулIэу Северскэм къыщегъэжьагъэу Бахмут нэс шъхьафит ашIыжьынхэм фэшI (ахэм нэбгырэ мин 200 фэдиз ащэпсэу) тидзэхэр Соледар игъунапкъэхэм арыхьагъэх. Нэужым Славянскэ къыщегъэ­жьагъэу Торецкэ нэс (нэбгырэ мин 430-рэ фэдиз ащэпсэу) адэхьащтых.

НэмыкIэу къэпIон хъумэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыкIорэ мэзитфым Азов хым ипортхэу Украинэм иягъэ­хэр зэкIэ Урысыем къызэрэзIэкIигъэхьагъэхэм нэмыкIэу хэку гупчи 5 — 7 шъхьафит ышIыжьыгъэх. Уахътэ къэсынышъ, Харьков, Николаевыр, Запорожьер ыкIи Одессэ ыпэкIэ зыщыщыгъэхэм хэхьа­жьыщтых».
КIАРЭ Фатим.