Сомэ миллиард 40 фэдизым нэсыгъ

2022-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м ехъулIэу АР-м ис цIыфхэм ябанк счетхэм ахъщэу сомэ миллиард 39,5-рэ арылъыгъ. БлэкIыгъэ илъэ­сым джащ фэдэ илъэхъан егъэпшагъэмэ, процент 11,6-кIэ ар нахьыб.

«Лъэныкъо пстэури зыпштэ­кIэ, цIыфхэр ары нахьыбэу банкхэм ахъщэ ащызыIыгъыр. Илъэсым къыкIоцI ахэм ахъщэу аIыгъым проценти 7 хэхъуагъ, сомэ миллиард 30 фэдиз ар хъугъэ. Адыгеим исхэм на­хьыбэрэмкIэ банкхэм ащаIы­гъырэр тиахъщэхэр ары, ар процент 97-м нэсы», — къы­Iуагъ Урысыем и Гупчэ банк икъутамэу Адыгэ Республи­кэм щыIэм ипащэ игуадзэу Александр Путинцевым.

Бизнесми мылъкоу иIэм хэ­хъуагъ. ГъэрекIорэм егъэпшагъэмэ, мыгъэ бэдзэогъум и 1-м ехъулIэу унэе предпринимательхэм ярасчетнэ счетхэм ахъщэу арылъым фэдэ 1,3-кIэ хэхъуагъ, юридическэ лицэхэм ядепозитхэр фэди 2-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Республикэм щыпсэурэ цIыф­хэм пстэумкIи чIыфэу ателъыр сомэ миллиард 60-м нэсыгъ. 2021-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м ехъулIэу аштэгъагъэм нахьи процент 14-кIэ ар нахьыб. Ахэм япроцент 65,2-р потребительскэ чIыфэх. Проценти 10 ахэм ахэхъуагъ, сомэ миллиард 39-рэ хъугъэ.

Унэ къызэращэфырэ ипо-текэ чIыфэмкIэ республикэм исхэм банкхэм апашъхьэ чIы­фэу щыряIэм илъэсым процент 22-рэ хэхъуагъ, сомэ мил­лиард 20,8-рэ ар хъугъэ.