ПIуныгъэм рапхы

«Родинэ цIыкIум икультур» зыфиIорэ партийнэ проектым нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ.

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» «Театрэхэр кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэ Iофтхьабзэр щыIэныгъэм щыпхырещы. 2022-рэ илъэсым театрэхэм творчествэмкIэ IэпыIэгъу афэхъух, мылъкоу яIэм хэхъоныгъэ фашIы.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» федеральнэ бюджетым къыхахыгъэ сомэ миллиони 2-рэ мин 600-м нахьыбэ къыфатIупщыгъ.

— Ахъщэу къытфэкIощтыр М. Садовниковым ипьесэ техыгъэ спектаклэу «Али-Баба» зыфи­Iорэм игъэуцун, тищыкIэгъэ техникэм ищэфын апэIудгъэ­хьащт, — къытиIуагъ «Дышъэ къошыным» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Стани­слав. — 2018-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу «Родинэ цIыкIум икультур» зыфиIорэ проектым тыхэлажьэ. КIэлэцIыкIу­хэм апае театрэм къэгъэлъэ­гъон гъэшIэгъонхэр щытэгъэуцух.

Спектаклэу «Али-Баба» зыфиIорэм рольхэр къыщызы­-шIыщт артистхэр джырэ уахътэ агъэнафэх. ТIэшъу Светлан, Сергей Ведериныр, Нэгъой Зурет, Евгений Колычевыр, нэмыкIхэри спектаклэм хэлэжьэщтхэу тэгугъэ.

«Дышъэ къошыным» иартистхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ шышъхьэIум и 15-м аухыщт. IофшIэныр зырагъэжьэжьыкIэ спектаклэм игъэхьазырын фе­жьэщтых.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, творчествэм епхыгъэ амалхэр нахьышIоу зэрэдгъэфедэщтхэм тыпылъ, — зэдэгущыIэгъур лъе­гъэкIуатэ Сихъу Станислав. – Яхэгъэгу, ялъэныкъо гупсэ агъэлъапIэхэу кIэлэцIыкIухэр пIугъэнхэм мэхьэнэ ин етэты. ТиспектаклэхэмкIэ лъэпкъ шэн- хабзэхэм афэтэгъасэх, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр тэгъэпытэх.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтым итхэр: театрэу «Дышъэ къошыным» иIофы­шIэхэр.