МэшIуахьым щаухъумэнхэм фэшI

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мыгъэ гектар мини 108,4-рэ гъэтхасэхэм арагъэубытыгъ. Ахэм язытет экспертхэр мыгъэ анахьэу лъэплъэх.

АР-м мэкъумэщ хъызмэтымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, хьампIырэшъо лъэпкъэу «мэшIуахьыкIэ» заджэхэрэр (мотылек) лэжьыгъэхэм бэу ахэсы зэрэхъугъэм щынагъо къеты.

Ащ фэдэ илъэси 10 — 15-м зэ республикэм зэрэщагъэунэфырэр. Лэжьыгъэхэм лъэшэу алъыплъэнхэу, ахэр къызэтегъэнэгъэнхэм пае игъом щэнаутхэр атыракIэнхэу муниципальнэ образо­ваниехэм яспециалистхэм афагъэпытагъ.

Премьер-министрэм иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур хьацIэ-пIацIэу ыкIи уц шIоеу лэжьыгъэм зиягъэ езыгъэкIыщтхэм ябэныгъэнымкIэ чIыгулэжьхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу мэкъу-­мэщымкIэ Министерствэм пшъэрылъ фишIыгъ.