Гъэмэфэ еджапIэм кIуагъэх

Москва гъэсэныгъэмкIэ и Департамент, В.А.Стекловам ыцIэ зыхьырэ хьисап институтыр ыкIи шIэныгъэмкIэ Урысые академиер (хьисап отделениер) кIэщакIо зыфэхъугъэ еджапIэу хьисапымкIэ гъэсэныгъэ зэпымыоу зыщарагъэгъотырэр 2001-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхащэ.

Апшъэрэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм ыкIи апэрэ курсхэм ястудентхэм апае кIэлэегъэджэ цIэрыIохэм курсхэр зэхащэх.

Урысые ыкIи дунэе хьисап зэнэкъокъухэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэр ары еджапIэм къырагъэблагъэхэрэр. ТхьамэфитIум къыкIоцI, бэдзэогъум и 19-м къыщегъэ­жьагъэу и 30-м нэс, ныбжьыкIи 100 фэдиз лекциеу ыкIи семинарэу зэхащэхэрэм ахэлэжьагъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэу инженернэ-физическэ факультетым щеджэрэ Дмитрий Дегтяревымрэ хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэхэмкIэ факультетым щеджэрэ Никита Пинчукрэ гъэмэфэ еджапIэу «Непэрэ хьисапыр» зыфиIорэм яшIэныгъэхэм щахагъахъо.