Бзэр къашъом ерэгъус

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI пчыхьэзэхахьэр гум шIукIэ къинэжьынэу Мыекъуапэ щызэхащагъ.

Правительствэм, Парламентым, Мыекъуапэ иадминистрацие якъу­лыкъушIэхэр, общественнэ куп зэхахьэхэм ялIыкIохэр, къэра­лыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр мэфэкI зэхахьэм щызэIукIагъэх.

— Зэхахьэм нэбгырабэ зэрэ­хэлэжьагъэр тигуапэ, — къыти­Iуагъ республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Правительствэмрэ Парламентымрэ ацIэкIэ Шъхьэлэхъо Ас­кэррэ Шэуджэн Темботрэ къэгущыIагъэх. Концертым артист цIэрыIохэр, къэшъуакIохэр хэлэжьагъэх. Адыгэ джэгур гъэ­шIэгъон хъущтэу тэлъытэ…

Адыгэ джэгур

ОсэшI купым пэщэныгъэ дызэрихьагъ ЛIымыщэкъо Рэмэзан. КIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранэу Даур Руслъанрэ Iоф­шIапIэу «Нанэм» ипащэу Нэгъуцу Ас­лъанрэ осэшI купым хэтыгъэх.

— Зэхахьэм синэIуасэу щыс­лъэгъугъэр бэ, — къеIуатэ Из­раиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ къикIыгъэ Ацумыжъ Налщык. — ЛIымыщэкъо Рэмэзан Адыгэ Хасэм иIофыгъохэм та­щигъэгъозагъ. Адыгэ джэгухэр зэрэзэхащэхэрэм мэхьэнэ ин иIэу сэлъытэ.

— Дахэу къызэрэщышъохэрэм дакIоу, ныбжьыкIэхэр нэIуасэ щызэфэхъух, ягумэкI-гупшысэхэр къызэфаIуатэх, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ илъэс 30-кIэ узэкIэIэбэжьмэ Тыркуем къикIы­жьыгъэу, Дунэе Адыгэ Хасэм ипрезидент иупчIэжьэгъоу Мэщ­фэшIу Нэдждэт. — Лъэпкъ ис­кусствэм цIыфхэр зэфещэх. Урысхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэри пчэгум къыщэшъох, гущыIэгъу зэфэхъух.

Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтхэу СтIашъу Юр, Тэу Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, ГъукIэлI Сусанэ, шIэныгъэлэжьэу Мамый Руслъан, фэшъхьафхэм адыгэ джэгум зызэриушъомбгъурэр IофшIэгъэ дэгъукIэ алъытэ.

ЗэхэщэкIо купым хэтэу, адыгэ къэшъокIо ансамблэу «Абрекхэр» зыфиIорэм ихудожественнэ пащэу ТхьакIумэщэ Налбек къызэриIорэмкIэ, Адыгэ Хасэм хэтхэм гъусэныгъэ адыриIэу тапэкIи джэгухэр зэхащэщтых. ХьатыякIоу Ерыгу Адам исэнэхьат хэшIыкI ин фыриI. Оркестрэм къыдежъыу, адыгэ орэдхэр мэкъэ IэтыгъэкIэ къыхедзэх, къэшъуакIо­хэм адэуджы.

— Къашъор лъэпкъым ыпс, — еIо Ерыгу Адам. — Дахэу къызэдэшъох, искусствэм зэ­фещэх.

Адыгабзэр дэгъоу зымышIэрэ ныбжьыкIэхэм таIукIэу, гущыIэгъу тафэхъоу къыхэкIы. Къашъом ыбзэкIэ язэфыщытыкIэхэр агъэпытэхэу алъытэ. Адыгабзэм изэ­гъэшIэн мэхьанэу ратырэм ха­гъэхъон ямурад.

Сирием къикIыжьыгъэ зэшъхьэ­гъусэхэм таIукIагъ. Адыгабзэр ашIэрэп, арэу щытми, адыгэ джэгум изэхэщакIохэм, Адыгэ Хасэм итхьаматэ агоуцохэзэ сурэт атырахы зэрашIоигъор къыд­гурагъэIуагъ.

ЗэлъашIэрэ орэдусэу, орэдыIоу Лъачэ Альберт адыгэ орэдхэр зэхахьэм къыщиIуагъэх. Пчыхьэзэхахьэр адыгэ джэгукIэ зэраухырэм осэ ин фишIыгъ.

Къашъомрэ орэдымрэ зэгоп­чынхэ умылъэкIыщтэу зылъы­тэ­хэрэм Лъэчэ Альберт ащыщ. Орэдри, къашъори гум къегущы­IыкIых, лъэпкъхэр зэфащэх.

Орэдыр уигъуса?

Орэдыр зигъусэм адыгабзэри, лъэпкъ шэн-хабзэри нахьышIоу зэрегъашIэх. Орэдыр ныдэлъ­фыбзэм изэгъэшIэн фэлажьэ. Адыгеим, Пшызэ язаслуженнэ артисткэу Лъэцэр Римэ «Гъэ мин огъашI» зыфиIорэ орэдыр мэкъэ IэтыгъэкIэ ыгъэжъынчыгъ. Орэдыр къызыхедзэм, пчэгум къихьи, къедэIухэрэм благъэу къякIолIагъ, бэгъашIэ Адыгэ Рес­публикэр, цIыфхэр хъунхэу афи­Iуагъ. Орэдым гукIэ едэIугъэ пшъашъэхэр адыгэ джэгум дахэу зэрэщыуджыхэрэр тлъэгъугъэх.

Орэдри, къашъори тыдэ укIуагъэми уигъусэнхэ фаеу къыIуагъ осэшI купым хэтэу Нэгъуцу Ас­лъан.

IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм якъэ­гъэлъэгъон пчыхьэзэхахьэм дэгъоу щызэхащагъ. ТIэшъу Нурбый, Гостэкъо Руслъан, Гумэ Ларисэ, Нэгэрэкъо Казбек, Цэй Зульфие, Баджэкъо Бэлэ, Цур-
мыт Рузанэ, фэшъхьафхэм яIэшIагъэхэм лъэпкъ искусствэр къагъэдахэ.

КъэшъуакIохэр

Анахь дахэу къэшъуагъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр афа­шIыгъэх. Абрэдж Аннетэрэ Мэрэтыкъо Давидрэ апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ.