Апэрэ хьакIэхэр щыIагъэх

НыбжьыкIэ ыкIи студенческэ туризмэмкIэ программэм къыдыхэлъытагъэу мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым хьакIэхэр иIагъэх. Мэфищым къыкIоцI ахэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхащагъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым иапэрэ хьакIэхэр Белгород ыкIи Санкт-Петербург къарыкIыгъэх. Ахэм Мыекъуапэ итарихъ епхыгъэ чIыпIэхэр къарагъэкIухьагъэх, республи­кэм идэхагъэ арагъэлъэгъугъ.

— ХьакIэхэм хэушъхьафыкIыгъэ зекIо про­граммэ афызэхэдгъэу­цуагъ. Программэм къыдыхэлъытагъэу тиапшъэрэ еджапIэ имузей, АР-м и Лъэпкъ музей ыкIи нэмыкI чIыпIэ дахэу республикэм иIэхэр ныбжьыкIэхэм ядгъэлъэгъугъэх, — къыщаIуагъ Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу.

НыбжьыкIэ ыкIи студенческэ туризмэмкIэ программэр гъэ­рекIо къыщегъэжьагъэу щыIэныгъэм щыпхыращы. Студент 600 фэдиз ащ хэлэжьагъ. 2022-рэ илъэсым апшъэрэ еджэпIи 191-рэ хэлэжьэнэу щыт.

Апшъэрэ еджапIэм щеджэрэ студентхэр, шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэр, аспирантхэр, ординаторхэр, шIэныгъэ-ушэтын Iоф­шIэнхэм ахэлэжьэрэ ыкIи урысые зэнэкъокъоу «Большая перемена» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ кIэлэеджа­кIохэр арых программэм хэлажьэхэрэр.

НыбжьыкIэхэр зэхэтхэу е язакъоу нэмыкI къалэхэм кIонхэ амал яI. УФ-м ихэушъхьафыкIыгъэ сайтэу «Студтуризм» зыфи­Iорэм Урысыем ишъолъыр­хэр къэзыкIухьэ зышIоигъо ныбжьыкIэхэм зыфэе къалэр, апшъэрэ еджапIэр ыкIи лъэны­къоу къыха­хыщтыр щатхын алъэкIы.