Апэрэу Адыгеим щызэхащэ

Бэдзэогъум и 27-м къыщегъэжьагъэу шышъхьэIум и 16-м нэс Адыгэ къэралыгъо университетым ибазэу «Горная легенда» зыфиIорэм я 5-рэ гъэмэфэ биологическэ ыкIи химическэ егъэджэнхэр щыкIощтых. Адыгеим ар апэрэу щызэхащэ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Адыгэ къэра­лыгъо университетыр, естественнэ-хьисап еджапIэр, «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм ишъолъыр гупчэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

НыбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ программэ гъэ­шIэгъон афызэхащагъ. Химием ылъэныкъокIэ зишIэныгъэхэм ахэзыгъэ­хъощт ныбжьыкIэхэм органическэ ыкIи мыорга­ническэ химиемкIэ курс­хэр афызэхащэщтых. Агъэ­цэкIэщт IофшIэнхэр яхьы­лъагъэкIэ зэфэшъхьафых. Хьисапым изэгъэшIэни егъэджэнхэм мэхьэнэ ин щаратыщт.

Биологиер ыкIи химиер нахь игъэкIотыгъэу зы­щызэрагъэшIэщт естественнэ-шIэныгъэ еджапIэм кIэлэеджэкIуи 125-рэ къе­кIолIагъ. Ахэр шъо­лъыр 12-мэ къарыкIыгъэх. Адыге­им имызакъоу, Москва ыкIи Москва хэ­кум, Татарстан, Мордо­вием, Республикэу Къырым, Краснодар краим, Свердловскэ, Вологодскэ, Ростовскэ, Оренбургскэ, Ленинградскэ шъолъыр-хэм къарыкIыгъэ ныб­жьыкIэхэр къекIолIагъэх. Ахэр я 7 — 11-рэ классхэм ащеджэх.

Урысыем ит апшъэрэ еджэпIэ анахь дэгъухэм, шIэныгъэхэмкIэ гупчэхэм якIэлэегъаджэхэр, Урысые зэнэкъокъоу «Большие вызовы» зыфиIорэм текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр, биологиемкIэ ыкIи химиемкIэ Урысые олимпиадэхэм, нэмыкI зэ­нэкъокъухэм анахь къа­щыхэщыгъэхэр ары кIэлэ­еджакIохэм шIэныгъэхэр языгъэгъотыхэрэр.