IэпыIэгъу афэхъух

Дунэе Адыгэ Хасэм изэIукIэу Налщык щыкIуагъэм лъэпкъ Iофыгъохэр, IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыжьыгъэхэ адыгэхэм ящыIакIэ, нэмыкIхэм ащытегущыIагъэх.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек, Дунэе Адыгэ Хасэм и Президентэу Сэхъурэкъо Хьаутий, ДАХ-м ипрезидент иупчIэжьэгъоу Мэщ­фэшIу Нэдждэт, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Адыгэ Хасэ ипащэу ХьашIуцIэ Мухьамэд, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ставрополь краим, Мэздэгу, Пятигорскэ, Шапсыгъэ, Сирием, Европэм я Адыгэ хасэхэм япащэхэу, Ас­лъэ­нэ Алый, Шыбзыхъо Юрэ, КIыкIыхъу Мэджыдэ, Факъэ Руслъан, Теркъулэ Мыхьамэт, Бэрсэй Арфан, Вэрэкъо Затий, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

Яхэку къэзыгъэзэжьыхэрэ тилъэпкъэгъухэм яфэIо-фашIэхэр нахьышIоу гъэцэкIэгъэнхэм, еджэным пылъхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ унашъохэр зэхахьэм щаштагъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.