ЯзэфыщытыкIэ щэпытэ

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэ­хьы­гъэ зэнэкъокъу футбол цIыкIумкIэ Мэфэ­хьаблэ щыкIуагъ.

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэр егъэсэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьад, АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет икъулыкъушIэу Тхьайцыкъо Артур, Мыекъопэ районымкIэ Кировскэ къоджэ псэупIэм ипащэу Алый Давид, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщы­гущыIагъэх. Тилъэпкъэгъу мини 2 фэдизмэ хэкум къызэрагъэзэжьыгъэр, сэнэхьат зэфэшъхьафхэм арылажьэхэзэ респуб­ликэм зэрэщыпсэухэрэр, ныбжьыкIэхэр зэреджэхэрэр къа­Iуагъ. Дунэе фестивалым илауреатэу Сергей Трутневым «Адыгэ­хэм яхабзэ джащ фэд» зыфиIорэ орэдыр дахэу ыгъэ­жъынчыгъ.

— Зэкъошныгъэр жъугъэ­лъапIэзэ футболым дахэу шъущызэнэкъокъу, анахь лъэшхэр терэкIох, тэ ешIэгъухэм тигуапэу тяплъыщт, — къыIуагъ ГъукIэлI Асхьад.

Командих зэнэкъокъум хэлэжьагъ. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ауж хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм якъыдэхын фэбэнэщтхэр къэнэфагъэх.

Командэхэм якапитанхэу Бог­дан Молчановым, Яков Филатовым, ЛIыбзыу Хьаний, Хьа­сани Мыхьамэт, Дачъэ Джомал, Бэрэтэрэ Щамил гущыIэгъу та­фэхъугъ.

— Зэнэкъокъум изэхэщэн дэлэжьагъэхэм, IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм, ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «тхьашъуегъэ­псэу» гъэзетымкIэ ятIожьы тшIоигъу, — къытиIуагъ Мэфэ­хьаблэ иадминистрацие ипащэу Хьасани Мыхьамэт. — Футболым фытегъэпсыхьэгъэ ешIэпIэ дахэ тиI. Зэнэкъокъум нэ­бгырабэ зэфищагъ.

— Иорданием сыкъикIы­жьыгъ, илъэси 8 хъугъэу Адыге­им сыщэпсэу. Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо орэдыIо-­къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» къэшъуакIоу сыхэтыгъ. СабыитIу сиI, сигуапэу футбол сешIэ, — къытиIуагъ ЛIыбзыу Хьаний.

Тыркуем, Сирием, Иорданием къарыкIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэр футболым щызэнэ­къокъух, щыIэныгъэм ныбджэгъуныгъэ щызэдыряI. Мыекъопэ районым икомандэ Андрей Пе­реверзевыр щешIагъ.

— Нэбгырабэмэ нэIуасэ та­фэхъугъ, зэнэкъокъур лъэшэу тыгу рихьыгъ, — къытиIуагъ Андрей Переверзевым.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр

Командэу «Косовэр» 4:0-у Восточные Сады иешIакIохэм атекIуи, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Абадзэ Амир, Хьа­сани Муамер зырызэ, Жьэу Мы­хьамэт гъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ.

ПсэупIэу Краснэ Улькэм иешIакIохэр Тыркуем къикIы­жьыгъэхэм финалым ащыIукIагъэх, 4:0-у текIоныгъэр къыдахыгъ. Бжьэц Бислъанрэ Андрей Переверзевымрэ тIуры­тIо къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ.

— Пчъагъэр 4:0 хъугъэми, Тыр­куем къикIыжьыгъэхэм якомандэ дэгъоу ешIагъэу сэ­лъытэ, зэнэкъокъур дэгъоу кIуа­гъэ, — гушIом хэтэу игупшы­сэхэм тащигъэгъозагъ Бжьэц Бислъан.

КIэлэцIыкIу джэгукIэхэр

Урысыем спортымкIэ имас­терэу, Мыекъопэ гандбол коман­дэу «АГУ-Адыифым» илъэсыбэрэ къэлэпчъэIутэу щешIагъ Светлана Кожубековар. Джырэ уахътэ кIэлэегъаджэу Iоф зы­шIэрэ С.

Кожубековам кIэлэцIыкIухэм апае джэгукIэхэр зэ­хищагъэх, физкультурэм фигъэсагъэх, анахь IэпэIасэхэр шъэожъыехэм, пшъэшъэжъыехэм къахигъэщыгъэх.

ЗэхэщакIохэм кIэлэцIыкIухэр агъэгушIуагъэх. IэшIу-IушIухэр зыдэлъ къэмланхэр, нэмыкI шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Футбол командэхэм кубокхэр, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэр

IофшIэным иветеранхэу Хьасани Энвер, Хьасани Басир, нэмыкIхэм футболымкIэ зэнэ­къокъур мэфэкI мафэу алъы­тагъ. Адыгэ Хасэм хэтэу хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм Iоф адэ­зышIэрэ ГутIэ

Рэмэдан къыти­Iуагъ кIэлэцIыкIухэм ямэфэ гу­­шIуагъо зэрэзэдагощырэр. Фут­бол ешIэ зышIоигъохэр на­хьыбэ мэхъух.

Цэй Адам 1998-рэ илъэсым хэкум къыгъэзэжьыгъ. Футболыр лъэшэу ыгу рехьы, кIэлэ­цIыкIу­хэм ягушIуагъо адегощы.

— Тинепэрэ кIэлэцIыкIухэм спортсмен цIэрыIохэр къахэ­кIыщтхэу сэгугъэ, — къыти-Iуагъ Цэй Адам.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет иотдел ипащэу Мурад ГощлъапIэ, Комитетым испе­циалист шъхьаIэу Амурэ Рузанэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх. Язэфэ­хьысыжьхэм анахьэу къащыхагъэщыгъэр спортым лъэпкъыбэ зэрэзэфищагъэр, физкульту­рэм­рэ спортымрэ пIуныгъэ мэ­хьа­нэу яIэм хэпшIыкIэу зэрэхэ­хъуагъэр ары.

Мэфэхьаблэ бэмышIэу щапIэ къыщызэIуахыгъ. Гъомылап­хъэхэр, нэмыкIхэр щащэх. Тучантесэу Ацумыжъ Нуриет гу­фэбэныгъэ хэлъэу щэфакIохэм къапэгъокIэу тырихьылIагъ. ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэм ягъэ­цэкIэн фэлажьэхэрэм яIофхэр лъыкIотэнхэу тафэлъаIо.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэм Мэфэхьаблэ щыщхэр тапэкIи чанэу ахэлэжьэщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.