Урысыем и Президент дырагъаштэ

Мэзаем и 24-м къыщегъэжьагъэу Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зэращыкIорэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэр бэдзэогъум и 31-м Мыекъуапэ щызэхащагъ.

ЗыгъэпсэфыпIэ къэлэ паркым щыкIогъэ зэха­хьэм республикэм и Правительствэ, парламентым, Мыекъуапэ иадминист­рацие якъулыкъушIэхэр, дзэм, Дзэ-хы флотым къулыкъур ащызыхьыхэ­рэр, ветеранхэр, респуб­ликэ общественнэ движениехэм ахэтхэр, апшъэрэ ыкIи гурыт еджапIэхэм, политическэ партиехэм ялIыкIохэр, хэбзэухъума­кIохэм ахэтхэр, культурэм иIофышIэхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

Къыблэ дзэ шъолъырым и Инспекторэу, дзэм игенералэу Александр Дорофеевым ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыштэгъэ унашъом къызэ­рэпкъырыкIырэр. Ащ Урысыем щыпсэухэрэм дырагъаштэ. Украинэм бырсырэу къитэджагъэм хэгъэгу зэфэшъхьафхэр кIуачIэкIэ зэпигъэуцугъэх. Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм мамыр щыIакIэ яIэным фэшI джырэ уахътэ IэпыIэгъу ящыкIагъ. IэкIыб къэралыгъо зэфэшъхьафхэр Украинэм къыкъоуцуагъэхэу заом имашIо кIагъэсты. Украи­нэм Iашэр, мылъкур къыраты.

Урысыем идзэхэр Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм гъу­сэ афэхъугъэхэу япат­риотическэ пшъэрылъ агъэцакIэ.

Зэхахьэм полицием иполковникэу, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэу Владимир Иванченкэр, прапорщикэу, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьагъэу Александр Пронтенкэр къыщыгущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьа­ма­тэу Шъхьэлэхъо Аскэр, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Хасэм игъэцэ­кIэкIо куп хэтхэу Къуижъ Къэплъан, Хъот Юныс, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлажьэхэрэм аIукIагъэх, мамыр щыIакIэм икъэу­хъумэн фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм адыряIагъэх.

Дзэ-хы флотым и Мафэ фэгъэхьыгъэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэм патриотическэ клубэу «Вечный огонь» зыфиIорэм иартистхэм тызыщыпсэурэ хэгъэгур къэухъумэгъэным, республикэм имамыр щыIакIэ нахьышIу шIыгъэным яхьылIэгъэ орэдхэр къаIуагъэх.

Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ, зэхахьэр зезыщагъэ ОелI Адам Iофтхьа­бзэм лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэр зэрэзэфищагъэхэр, мамыр псэукIэм икъэу­хъумэн зэкIэми зэдыря­Iофэу зэрэщытыр хагъэу­нэфыкIыгъ.

Сахьидэкъо Нурбый.