Рэхьатныгъэ щагъотыжьыгъ

Хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьы­гъэ мэфэкI зэхахьэр шышъхьэIум и 1-м Зы­кIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу игъэкIо­тыгъэу щыкIуагъ.

Урысыемрэ Адыгэ Респуб­ликэмрэ яхэбзэ къулыкъушIэхэр кIэщакIо фэхъухи, заом зэлъи­кIугъэ автоном шъолъырэу Косово ис адыгэхэр ятарихъ чIыгу 1998-рэ илъэсым къащэжьыгъэх.

— Тыркуем, Сирием, Иорданием, Косово, Израиль, нэмыкI хэгъэгухэм къарыкIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэр мини 2 фэдиз хъухэу Адыгеим мамырэу щэпсэух. Урысыем игражданствэ яIэу социальнэ-экономикэ ыкIи культурнэ Iофыгъохэр агъэцакIэх, Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ ышIыным агу етыгъэу хэлажьэх, — къыIуагъ ти ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр мэфэкI зэхахьэм хэла­жьэ­хэрэм къафэгушIуагъ, IофшIагъэу щыIэхэм къатегущыIагъ.

— Хабзэм икъулыкъушIэхэр хэкум къэзыгъэзэжьыхэрэм тапэкIи IэпыIэгъу афэхъущтых. Iофтхьабзэхэр зэкIэлъыкIоу зэшIуахыхэзэ, къуаджэу Мэфэхьаблэ зырагъэушъомбгъу Сирием къикIыжьыгъэхэ адыгэхэм Iоф­шIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ, щы­Iэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъух, — къыIуагъ Шъхьэлэхъо Аскэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм ацIэкIэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлажьэхэрэм Шъхьэлэхъо Аскэр къафэгу­шIуагъ. Мамырэу щыIэнхэу, ямурадхэр къадэхъунхэу афи­Iуагъ.

Адыгэ Республикэм и Парламент икомитет ипащэу Шэуджэн Тембот республикэм идепутатхэм ацIэкIэ мэфэкI зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ.

— Зэкъошныгъэр, бзэр, культурэр, шэн-хабзэхэр, тарихъ шIэжьыр ухъумэгъэнхэм ятамыгъэу мы мафэр тэлъытэ. Къэзы­гъэзэжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм Адыгеим рэхьатныгъэ щагъо­тыгъ. ЦIыфхэм язэкъошныгъэ ыкIи язэкъотныгъэ анахь осэшхо зиIэ общественнэ баиныгъ, — къытиIуагъ Т. Шэуджэным.

Мэфэхьаблэ иадминистрато­рэу Хьасани Мыхьамэт къуа­джэм унэгъо 70-рэ фэдиз зэрэщыпсэурэм, хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм къатегущыIагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, Правительствэм, зэкIэ IэпыIэгъу къафэ­хъугъэхэм лъэшэу зэрафэразэр хигъэунэфыкIыгъэх.

Сирием къикIыжьыгъэхэ ти­лъэпкъэгъухэм Пэнэхэс, нэмыкI къуаджэхэм ащыпсэухэу зэрэрагъэжьагъэм, егъэжьэпIэшIоу ашIыгъэр лъагъэкIотэнымкIэ хабзэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ организациехэр къа­зэрэкъоуцуагъэхэр зэхахьэм къыщаIуагъэх.

Чэтэо Ибрахьим, МэщфэшIу Нэдждэт, Цэй Адам, нэмыкIхэу хэкум къэкIожьыгъэхэм, сабыеу къафэхъугъэхэм ягушIуагъо зэхахьэм щытлъэгъугъ.

Сирием къикIыжьыгъэ ЛIы­бзыу Щанэ пшъэшъэ ищыгъ, шы­кIэпщынэмкIэ орэдышъор къырегъаIо, лъэпкъ къашъохэр дахэу къешIых. Дер Абир дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Ислъамыем» хэт. Пчыхьэзэхахьэм адыгэ орэдхэр къыщиIуагъэх. Цэй Эркан «Джэныкъо машIу» зыфиIорэ орэдыр къызыхедзэм, едэIухэрэр дежъыугъэх.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу, Кавказ шъо­лъырым щыцIэрыIохэу Лъэчэ Альберт, Хъут Рустам, Лъэцэр Римэ, нэмыкIхэм орэдхэр къа­Iуагъэх. Ансамблэхэу «Синди­кэр», «Абрекхэр», фэшъхьафхэри къэшъуагъэх.

Журналисткэу ГъукIэлI Сусанэрэ артистэу Хьакъуй Ан­зауррэ зэращэгъэ мэфэкI зэхахьэр адыгэ джэгукIэ аухыгъ.

ЕмтIылъ Нурбый.