Республикэм ихэхъоныгъэхэр къагъэлъагъох

Адыгеим итарихъ, икультурэ афэгъэхьыгъэ фильмэхэр Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъэх.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ Iоф­тхьабзэр автономнэ органи­зациеу «Фестиваль плюс» зыфиIорэм зэхищагъ. Ащ ипащэу Виталий Карякиныр фильмэхэр щыIэныгъэм къызэрэхахыгъэхэм, кином цIыфыр зэри­пIурэм къатегущыIагъ.

ЛIэшIэгъухэр зэзыпхырэ филь­мэхэр гъэшIэгъоных, уагъэ­гъуазэ. Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан фэгъэхьыгъэ документальнэ фильмэр зэфэхьысыжь зыхэлъ къэгъэлъэгъонэу щыт. Республикэр къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу псэуным фэшI егъэ­жьапIэу ышIыгъэхэр щыIэны­гъэм зэрэщылъыкIотагъэхэр, апэрэ Президентыр ащ зэрэхэлэжьагъэр фильмэм къеIуатэ.

Адыгэхэм яискусствэ идунай, Къэралыгъо Думэм идепутатэу щытыгъэ Нэхэе Аскэр, адыгэхэм ятарихъ ехьылIэгъэ фильмэу режиссерэу Нэгъаплъэ Ас­кэрбый ыгъэхьазырыгъэр, «Илажьэп» зыфиIорэ фильмэу режиссерэу ЕмкIуж Андзор ыгъэуцугъэр, нэмыкIхэри Мые­къуапэ культурэм и Унэу «Гигантым» къыщагъэлъэгъуагъэх.

Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ купэу «Фестиваль плюсым» гъусэ фэхъугъ Урысыем иобществэу сэкъатныгъэ зиIэхэм икъутамэу Адыгеим щыIэр, па­щэр Агъыржьэнэкъо Симхъан.

Джарымэ Аслъан фэгъэхьыгъэ фильмэр, нэмыкIхэри тезыхыгъэр телерадиокомпаниеу «Пшызэ ижъуагъу» зыфиIорэр ары, пащэр Александр Богачев.

Фильмэхэм яхьылIагъэу зэха­хьэм къыщыгущыIагъэх Агъыр­жьэнэкъо Симхъан, Набэкъо Амир, Ольга Карапетян, Татьяна Чернышовар, фэшъхьафхэри.

Илъэс 30-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Тыркуем къикIыжьыгъэ МэщфэшIу Нэдждэт Адыгэ Респуб­ликэм ихэхъоныгъэхэм, зэфыщытыкIэшIухэр Краснодар кра­им дытиIэхэу тызэрэпсэурэм иеплъы­кIэхэр къариIолIагъэх.

Александр Богачевым, Виталий Карякиным, фэшъхьафхэм яIофшIагъэхэм осэ ин афи­шIыгъ зэхахьэр зезыщэгъэ Агъыржьэ­нэкъо Симхъан, «тхьашъуегъэ­псэу» ариIожьыгъ, Iофтхьабзэр лъагъэкIотэнэу афиIуагъ.

ЕмтIылъ Нурбый.