Пчъагъэм зэкIэри елъытыгъа?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт фут­бол клубхэм 2022 — 2023-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ я 3-рэ зэIукIэгъухэр бэдзэогъум и 29 — 31-м яIагъэх.

Зэтэгъапшэх

«Урал» — «Краснодар» — 1:3, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0, «Факел» — «Динамо» — 3:3, «Шъачэ» — «Ахмат» — 2:1, «Пари НН» — ЦСКА — 2:2, «Крылья Советов» — «Торпедо» — 1:1, «Спартак» — «Оренбург» — 4:1, «Ростов» — «Химки» — 1:0.

ЕшIэгъур зэрэкIогъэ шIыкIэр пчъагъэм къымыгъэлъагъоу бэрэ къыхэкIы. «Зенит» 5:0-у «Ло­комотив» текIуагъэми, Москва ифут­бол клуб дэеу ешIагъэу спор­тым хэшIыкI фызиIэхэм алъы­тэрэп. «Локомотив» къэлапчъэм Iэгуаор зыкIи зэрэдимыдзагъэр къегоуагъ. «Зенит» текIоныгъэм фэкIоным фэшI инасып къыхьыгъэуи плъытэ хъущт.

«Краснодар» «Урал» зыдешIэм, гъогогъуи 3 ныIэп къэлэпчъэп­къым Iэгуаор зэрэдигъэфагъэр, щыри хъагъэм ридзагъ. ПенальтикIэ Сперцян тIогъогогъо хъа­гъэм Iэгуаор дидзагъ.

Воронеж иклубэу «Факел» «Динамэм» дэгъоу дешIагъ, те­кIоныгъэр къыдихыным пэблэ­гъагъ. Москва икомандэу «Торпедэр» апшъэрэ купым къыхэ­хьажьыгъ. Самарэ щешIэзэ я 19-рэ такъикъым Караевым «Крылья Советовым» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Илъэс зэнэ­къоъкум «Торпедэм» апэрэу къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидза­гъэр къыхэтэгъэщы.

«Спартак» зылъыхъурэ ешIакIэр къыгъотыгъэу плъытэ хъущт. Бэрэ ыпэкIэ елъы, хъа-гъэм Iэгуаор редзэ. Соболевым, Мозес, фэ­шъхьафхэм IэпэIэсэ­ныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ. «Спартак» апэ ишъын зылъэ­кIыщтхэм ащыщ.

«Зенит» ешIэкIо цIэрыIохэр ыугъоигъэх, гъэхъагъэ ышIыным фэшI, тренер шъхьаIэу Сергей Семак къызэриIуагъэу, уахътэ ищыкIагъ.

ЦСКА-р апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщт. Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ иклуб зэхъокIыныгъэу щыкIохэрэм шIуагъэу къатыщтыр зичэзыу зэIукIэгъухэм бэкIэ ­ялъытыгъ. «Шъачэ» пытэу ылъэ теуцон фае.

«Ростов» «Химки» зэрэтекIуа­гъэм ишIуагъэкIэ ауж къинэ­хэрэм къахэкIыжьыгъ. Тренер шъхьаIэу Валерий Карпиным анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр «Ростов» аштэгъэ ешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр ары.

Яплъыгъэхэр

«Зенит» ыкIи «Локомотив» язэIукIэгъу нэбгырэ мин 35-м ехъу еплъыгъ. «Факел» — «Динамо» мин 19-м нахьыб, «Спартак» — «Оренбург» мин 11-м къехъу.
Хэт тыдэ щыIа?

1. «Зенит» — 7
2. «Спартак» — 7
3. ЦСКА — 7
4. «Шъачэ» — 6
5. «Динамо» — 5
6. «Ростов» — 5
7. «Химки» — 4
8. «Ахмат» — 4
9. «Краснодар» — 4
10. «Кр. Советов» — 4
11. «Оренбург» — 3
12. «Пари НН» — 2
13. «Локомотив» — 2
14. «Факел» — 2
15. «Торпедо» — 1
16. «Урал» — 0.

Я 4-рэ зэIукIэгъухэр

06.08
«Урал» — «Спартак»
ЦСКА — «Факел»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Зенит».
07.08
«Торпедо» — «Химки»
«Кр. Советов» — «Динамо»
«Ростов» — «Оренбург»
«Шъачэ» — «Пари НН».