ЛIыгъэу зэрахьагъэр тарихъым хэкIокIэщтэп

Бэдзэогъум и 30-м Хэгъэгу зэошхом илъэхъан щыIэгъэ «Кущевскэ атакэр» илъэс 80 мэхъу. Кущевскэ заом Адыгэ гуфэкIо шыу полкыр пхъашэу хэлэжьагъ. Мы мафэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу «Кавалерия Победы» зыфиIорэ Iофтхьабзэр республикэм щызэхащагъ. Шыу зэхэтхэр зекIо ежьагъэх.

Общественнэ организациехэу «Адыгэ Хасэр», «Шыу хасэр» ыкIи Пшызэ къэзэкъыдзэм и Мыекъопэ отдел Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

Шыухэр гъогу темыхьэхэзэ Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэт къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх. Гъогу мафэ техьанхэу къаIуагъ Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Юрий Томчак, Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаманэу Александр Даниловым, Адыгэ Хасэм ипащэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковым къызэриIуагъэмкIэ, мы Iофтхьабзэм къеушыхьаты республикэм ис цIыфыхэм зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу зэрилъыр. Илъэс 80-кIэ узэкIэIэбэжьымэ «Кущевскэ атакэм» хэлэжьагъэ­хэм лъэпкъ зэхэдз ямыIэу зэрэзэкъотыгъэхэм фэдэу непи зэгъусэхэу гъогу зэрэтехьагъэ­хэм мэхьанэ ин зэриIэр ащ къыIуагъ.

— Кущевскэ заом къыгъэлъэ­гъуагъ тилъэпкъхэр пытэу зэрэзэкъотхэр, яхэгъэгу зэрэфэ­шъыпкъэхэр. Тятэжъ пIашъэхэр апсэ емыблэжьхэу зэуагъэх, зэкъошныгъэр агъэпытэзэ ячIыгу къаухъумагъ. Тинахьыжъ лъапIэхэм щысэ атетхызэ, псэукIэр нахьышIу зэрэтшIыщтым тыпылъ, — къыIуагъ Константин Щербаковым.

Нэужым шыу 16 зыхэлэжьэрэ зекIор аублагъ, ахэр ягъогу техьагъэх. Мыекъуапэ икIын­хэшъ, Улапэ ыкIи Кущевскэм кIощтых, нэужым Мыекъуапэ къагъэзэжьыщт. ДзэкIолIхэр зыщызэогъэ чIыпIэхэм якIолIэщтых, заом щыфэхыгъэхэм ясаугъэтхэм акIэрыхьащтых.

Фашист техакIохэм бгъэкIэ апэуцущтыгъэхэ дзэкIолIхэм лIыгъэу зэрахьагъэр тарихъым хэкIокIэщтэп. Непэрэ ныбжьыкIэхэмкIэ ахэр щысэтехыпIэу егъашIи щытыщтых.
ДЕЛЭКЪО Анет.