Кадастрэ уасэмкIэ отче­тым ипроект фэгъэхьыгъэ мэкъэгъэIу

Федеральнэ законэу N 237-р зытетэу «Къэралыгъо кадастрэ уасэм ехьылIагъ» зыфиIоу 2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 3-м къыдэкIыгъэм, Адыгэ Респуб­ликэм мылъкум епхыгъэ зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет иуна­шъоу N 45-р зытетэу «АР-м ичIыгу Iахьхэм якъэралыгъо кадастрэ уасэ игъэнэфэн зэрэзэхащэрэм ехьылIагъ» зыфиIоу 2021-рэ илъэсым мэзаем и 25-м зыкIэтхэжьыгъэхэм атегъэпсы­хьагъэу Адыгэ Республикэм ичIыгу Iахьхэм якъэралыгъо кадастрэ уасэ агъэнафэ. Кадастрэ уасэм игъэнэфэн фэхъугъэ кIэуххэм ялъытыгъэу къэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэ­ралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» отчетым ипроект электрон документ шъуашэ иIэу зэхегъэуцо.

Отчетым ипроект зигугъу къышIырэ материалхэр 2022-рэ илъэсым бэдзэогъум и 21-м Росреестрэм фондым IэкIигъэ­хьагъэх. КъыкIэлъыкIорэ сайтхэмкIэ отчетым ипроект нэIуасэ зыфэшъушIын шъулъэкIыщт:

— Росреестрэм иофициальнэ сайткIэ: https://rosreestr.ru (разделэу «Услуги и сервисы» зыфиIорэм);

— Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэр» зыфиIорэм иофициальнэ сайтэу https://gko-adyg.ru (разделэу «Проект отчета» зыфиIорэм).

Кадастрэ уасэм игъэнэфэнкIэ е отчетым ипроекткIэ щыкIагъэ горэхэм гу алъышъутэмэ, мэфэ 30-м къыкIоцI (отчетым ипроект къызщырагъэхьэгъэ мафэм къыщыублагъэу) зафэжъугъэзэн шъулъэкIыщт.

Отчетым ипроекткIэ дао горэхэр зиIэхэм «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ рес­публикэ гупчэм» рахьылIэнхэ алъэкIыщт яеплъыкIэхэр. Ежь ашъхьэкIэ ахьыхэми хъущт, ИнтернетымкIэ аIэкIагъэхьанхи алъэкIыщт. Отчетым ипроект фалъэгъурэ щыкIагъэхэр ара­хьылIэнхэм пае мы къыкIэлъыкIохэрэр ищыкIагъэх:

1) зыгъэхьырэм ылъэкIуацI, ыцIэ, ятацI, телефоным иномер, электрон почтэм иадрес;

2) Iофыр зыфэгъэхьыгъэ псэуалъэм кадастрэ номерэу иIэр;

3) гъэтэрэзыжьынхэр зищыкIэгъэ чIыпIэхэр зэрыт нэкIубгъохэр.

Федеральнэ законэу N 237-р зытетэу «Къэралыгъо кадастрэ уасэм ехьылIагъ» зыфиIоу 2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 3-м къыдэкIыгъэм ия 14-рэ статья къыдилъытэрэ шапхъэхэм апэшIуекIорэ даохэм ахэплъэщтхэп.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэр» зыдэщыIэр: 385013, Адыгэ Респуб­лик, къ. Мыекъуапэ, ур. Пролетарскэр, 304-р; тел. 8(8772)-57-97-27. ИнтернетымкIэ официальнэ сайтыр: https://gko-adyg.ru.

Iоф зэришIэрэр: блыпэм – мэфэкум: сыхь. 9.00 – 18.00; бэрэскэшхом: сыхь. 9.00 – 17.00; зэпыугъор: сыхь. 13.00 – 13.48; шэмбэтымрэ тхьаумафэмрэ – гъэпсэфыгъо мафэх.