Апэрэ илъэс IофшIэгъур аухыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэ ияблэнэрэ зэIугъэкIэгъу иапэрэ илъэс IофшIэгъу ыухыгъ. Тыгъуасэ, депутатхэм зыгъэпсэфыгъо уахъ­тэр рагъэжьэным ыпэкIэ, я XIII-рэ зэхэсыгъор яIагъ. Зэрэхабзэу, Пар­­ла­ментым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ар зэрищагъ.

Повесткэм щыгъэнэфагъэхэм апэрэхэм ащыщэу тегущыIагъэх Хъут Аминэт Шэуджэн районым ихьыкум участкэ изэгъэшIужь судьяу гъэнэфэгъэным ыкIи ащ дырагъэштагъ.

Нэужым лъэныкъо зэфэ­шъхьафыбэхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэр, хэбзэгъэуцугъэхэр апэрэ ыкIи ятIонэрэ еджэгъухэмкIэ аштагъэх. Къолъ­хьэ штэн-Iыхыным, бюджет Iоф­шIэным бюджет зэфыщытыкIэхэм, мылъкум пае хэбзэ­Iахьэу организациехэм атырэм, лэжьыгъэ чылапхъэхэм япхыгъэ Iофхэм ягъэIорышIэн, электроэнергием икъэухъумэн, физкуль­турэм, спортым, гъэсэныгъэм, цIыфым ипсауныгъэ зишIуагъэ езгъэкIэу чIыопсым къытыхэрэм, зыгъэпсэфыпIэхэм, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэ­федэхэрэм ягъэкIэжьын, цIыф­хэм ыкIи ахэм ябагаж язещэн, хэбзэIахьхэм ятынкIэ нахь къы­зэрыкIоу гъэпсыгъэ системэм къыдэлъытэгъэ ставкэхэм, нэмыкIхэм ахэр афэгъэхьыгъэх.

НыбжьыкIэ парламентым изэIугъэкIэгъукIэ хагъэхьагъэхэри мы зэхэсыгъом щаштагъэх.

НэмыкI субъектхэм яхэбзэ­ихъухьэ къулыкъухэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэми депутатхэр ахэплъагъэх, адырагъэштагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.