Бжыхьасэхэм яIухыжьын ыкIэм фэкIо

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо щыкIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэ­рылъ зэрэфишIыгъэм тетэу зэхэсыгъор зэри­щагъ республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Iофыгъохэу зытегущыIэнхэу агъэнэфагъэхэм зыкIэ ащыщыгъ лэжьыгъэм иIухыжьын зэрэкIорэр.
Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым бжыхьасэхэмрэ гъэтхасэхэмрэ гектар мини 106-м ехъу аубытыгъ.

Муниципальнэ образование пстэуми хьэр ащыIуа­хыжьыгъах. ПстэумкIи тонн мин 55,2-рэ Iуахыжьыгъ, зы гектарым гурытымкIэ центнер 50,4-рэ къырахы­жьыгъ. Рапсым иIухыжьыни ыкIэм фэкIо. Гектар 10546-рэ Iуахыжьыгъах, ар зэкIэ Iуахыжьын фаеу щытым ипроцент 99,6-рэ мэхъу. Къэнэгъэ гектар 45-м иIухыжьын бэдзэогъум и 30-м нэс аухыщт.

Коцым иIухыжьын республикэм имуниципальнэ образование пстэуми ащэкIо, мы тхьамафэм ыкIэм нэс мэгугъэх зэкIэ аухынэу. Бэдзэогъум и 28-м ехъулIэу къызэратыгъагъэмкIэ, гектар мин 71-м ехъумэ лэжьыгъэр ащыIуахыжьыгъ, къэнагъэр гектар 12803-рэ.

ЧIыгу гектар мини 108,4-мэ арагъэкIугъэ гъэтхасэхэм язытет хэушъхьафыкIыгъэу къыщыуцугъэх. Къуанэ Анзаур къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы илъэсым хьацIэ-пIацIэхэр зэрэбэхэм уимыгъэгумэкIын плъэкIырэп. Муниципалитетхэм пшъэрылъ афашIыгъ лэжьыгъэр къэухъу­мэгъэным пае игъом обработкэ ашIынхэу.

КIэрэщэ Анзаур республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэрэ муниципальнэ образованиехэм яадминистрациехэмрэ пшъэрылъ афишIыгъ тхьамафэм ыкIэм нэс бжыхьасэхэр IухыжьыгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ Iоф­тхьабзэхэр зэрахьанхэу, мэфэ ошIухэр амал зэриIэкIэ нахь дэгъоу къызфагъэфедэнхэу.

Ащ нэмыкIэу социальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ, къэралыгъо учреждениехэр машIом щыухъумэгъэнхэмкIэ, федеральнэ субсидиехэр гъэфедэгъэнхэмкIэ Iоф­тхьабзэхэу зэрахьащтхэм мы зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу