АР-м щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!


ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр тилъэпкъэгъу­хэм ятарихъ Хэкужъ къагъэзэжьынымкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрэфэхьазырхэм къеушыхьаты ахэм зыкIыныгъэ-зэдегъэштэныгъэ зэрахэлъыр.

Дунаим ихэгъэгу 50-м ехъумэ ащыпсэурэ адыгэ диаспорэм илIыкIохэр Урысыем ихэгъэгогъухэу щытых, тихэгъэгу ахэмкIэ ятэжъ пIашъэ­хэм ячIыгу, культурнэ ыкIи лъэпкъ хэхъоныгъэхэм якъэкIуапI.

МашIом зэлъиштэгъэ автоном краеу Косовэ исыгъэ адыгэхэм ятарихъ чIыгу къагъэзэжьынымкIэ Урысые Федерацием ипащэхэм яIэпыIэгъу хэлъэу зэшIуахыгъэ шIушIэ Iофтхьабзэр зэрэдунаеу щысэ фэхъугъ уилъэпкъэгъухэм къош IэпыIэгъу яптын зэрэфаемкIэ, лIэшIэгъубэ къызэпызычыгъэ шэн-хэбзэ шIагъохэм алъапсэ зэрэпытэр джыри зэ ащ къыушыхьатыгъ.

Тыркуем, Шам, Иорданием ыкIи нэмыкI къэралыгъохэм къарыкIыжьыгъэ адыгэхэр непэ Адыгэ Республикэм мамырэу щызэдэпсэух, щызэдэлажьэх. Ахэр Урысыем игражданин хъу­гъэх ыкIи тиреспублики, тихэгъэгуи ясоциальнэ-экономическэ ыкIи якультурнэ хэхъоныгъэ яIахь хашIыхьэ.

Адыгэ Республикэмрэ IэкIыб къэралхэм арыс адыгэхэмрэ азыфагу илъ зэфыщытыкIэхэу лъэныкъуабэ къызэлъызыубытыхэрэр нахьышIу хъухэмэ, къэзыгъэзэжьыхэрэм IэпыIэгъу ятыгъэ­нымкIэ амалэу щыIэхэр нахь икъоу дгъэфедэхэмэ, къэралыгъохэм азыфагу илъ зэ­дэлэжьэныгъэми нахь зызэриушъомбгъущтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэрэ мамыр щыIакIэрэ шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ ублэпIэшIу пстэуми гъэхъэгъэшхохэр ащышъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр