Адыгеим и Парламент июбилей хигъэунэфыкIыгъ

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэр зызэхащагъэр мыгъэ илъэс 30 хъугъэ. Тыгъуасэ ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Адыгэ драматическэ театрэр зычIэт унэм щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, УФ-м ФедерациемкIэ и Совет ыкIи Къэралыгъо Думэм Адыгеим илIыкIоу ахэтхэр, республикэ Парламентым изэIугъэкIэгъу зэфэшъхьафхэм ядепутатыгъэхэр, непэ хэтхэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр къулыкъу зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэр.

Пстэумэ апэу АР-м и ЛIышъхьэ парламентариехэм яюбилейкIэ къафэгушIуагъ. Республикэм ихэбзэихъухьэ къулыкъу илъэс щэкI гъогоу къыкIугъэм Адыгеим хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм ищыкIэгъэ правовой лъэпсэ пытэ гъэуцугъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофышхо зэришIагъэр ащ къыхигъэщыгъ.

— Къэралыгъо Советым — Хасэм изэIугъэкIэгъу пэпчъ идепутатхэм япшъэрылъхэр гуетыныгъэ фыряIэу амыгъэцакIэщтыгъэу, правовой лъэпсэ тэрэз щымыIагъэмэ, респуб­ликэм хэхъоныгъэ инхэр ышIы­шъущтыгъагъэп, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ. — Парламентымрэ республикэмрэ ятарихъ зэпхыгъ. Адыгеир ылъа­къо зэрэтеуцогъэ едзыгъохэр зэкIэ законэу депутатхэм аштагъэ­хэм къащыгъэлъэгъуагъэх.

Депутатхэмрэ хэбзэ гъэцэкIэ­кIо къулыкъухэмрэ зэпэблагъэу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ сыд фэдэ гумэкIыгъуи Адыгеим къызэпичын зэрилъэкIыгъэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.
— ЗэкIэмэ анахь шъхьаIэр лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу тиреспубликэ щыпсэухэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ зэрилъыр ары. Хэбзэихъухьан Iофышхом зиIахь хэзылъхьагъэхэм, рес­публикэм ипарламентаризмэ итарихъ икъежьапIэ Iутыгъэ­хэм лъэшэу тызэрафэразэр къыкIэзгъэтхъымэ сшIоигъу. Апэрэ зэIугъэкIэгъухэм ядепутатхэм правовой лъапсэу ашIыгъэр ары экономикэм, социальнэ лъэныкъом хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ, къалэ­хэр, къоджэ псэупIэхэр зэтегъэпсыхьагъэхэу, ахэм адэс­хэм щыIэкIэшIу яIэнымкIэ непэ зишIуагъэ къакIорэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къэралыгъо Советыр – Хасэр мэхьэнэшхо, осэ ин зиIэ хэбзэихъухьэ къулыкъоу зэрэщытыр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Iофэу ашIэрэр шъхьэихыгъэу къэгъэлъэгъогъэныр, цIыф­хэм зэпхыныгъэ адыряIэныр, хэбзэгъэуцун Iофыр лъэхъаным диштэу гъэпсыгъэныр ары ПарламентымкIэ апшъэ щытхэр. Хэбзэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэм апэблагъэу Iоф зэрадашIэрэм ишIуагъэкIэ пшъэрылъ пстэури пхырыщыгъэ мэхъу.

Унашъоу Парламентым ща­штэхэрэр цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным, социальнэу ухъумэгъэнхэм зэрэфэIорышIэ­хэрэр, цIыфхэм зэпхыныгъэу адыряIэр лъагъэкIотэным, ахэм яеплъыкIэхэм ащыгъозэнхэм, къыдалъытэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр ЛIышъхьэм къыхигъэ­щыгъ. Нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, сабый ибэхэм, зигъот макIэхэм, сабыибэ зыпIурэ унагъохэм анахьэу анаIэ атырагъэтын фаеу зэрэщытыри къыкIигъэтхъыгъ.

— Законхэр цIыфхэм къагурыIохэу гъэпсыгъэнхэ, ахэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм афытегъэпсыхьэ­гъэн­хэ фае. Къэралыгъо политикэу тихэгъэгу илъыр ары анахьэу зыфэгъэзагъэр, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Псалъэм ыужым АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ КъумпIыл Мурат аритыжьыгъэх. «АР-м изаслуженнэ псэолъэшI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ Адыгеяавтодорым ипащэу, Адыгеим и Парламент идепутатэу Алексей Корешкиным, АР-м изаслуженнэ экономист хъугъэ депутатэу, «ТНС энерго Кубань» зыфиIорэм икъутамэу Ермэлхьаблэ щыIэм ипащэу Шъхьэлэхъо Мурат, «АР-м изаслуженнэ тренер» цIэр къыфагъэшъошагъ депутатэу Джастэ Вячеслав.

АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр къафагъэшъошагъэх депутатэу Елена Москаленкэм, Къэралыгъо Советым — Хасэм и Аппарат иправовой ГъэIорышIапIэ ипащэу Людмила Скабала, Аппаратым иIофхэм афэгъэзэгъэ ГъэIорышIапIэм изэ­хэщэкIо отдел иIофышIэу Трамэ Светланэ.

Джащ фэдэу Къэралыгъо Советыр – Хасэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэшI къафэгушIуагъ ыкIи тынхэр къа­ритыжьыгъэх непэ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.