Филармонием дэжь щыкIощт

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ щыкIогъэ зэхахьэм хэкум къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр Мыекъуапэ зэрэщызэхащэщтым щытегущыIагъэх.

КультурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ къыIуагъ ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу мэфэкI Iофтхьабзэр зэрэщыкIощтыр. Пчыхьэзэхахьэм къыщатыщт концертым орэдыIохэр, къэшъуа­кIохэр хэлэжьэщтых.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Комитетым икъулыкъушIэхэу Мурад ГощлъапIэ, Амирэ Рузанэ, культурэмкIэ Министерствэм иотдел ипащэу Ацумыжъ Лианэ, АР-м и Къэралыгъо филармоние ипащэу Къулэ Мыхьамэт, Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Бадый Къэплъан, зэхэщэкIо купым хэтхэу ГъукIэлI Сусанэ, ГъукIэлI Асхьад, Хъот Юныс, Нэгъой Азэмат.

Концертыр игъэкIотыгъэу зэхащэщт. Зэхахьэм къыщаIотэщт хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэр рес­публикэм ищыIакIэ хэгъозагъэхэу зэрэпсэухэрэр. Шъхьэлэхъо Аскэр зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ти­лъэп­къэгъухэу IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыжьыгъэхэм ащыщхэр экономикэм, культурэм, псэолъэ­шIыным ащэлажьэх.

Пчыхьэзэхахьэм урысхэр, къэн­дзалхэр, ермэлхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэр хэлэжьэщтых.

ШышъхьэIум и 1-м пчыхьэм сыхьатыр 6-м концертыр рагъэ­жьэщт. Ансамблэхэу «Синдикэр», «Абрекхэр» щыуджыщтых. Артистхэу Лъэцэр Римэ, Лъачэ Альберт, Хъут Рустам, Хъурэнэ Азэ, Дэр Абир, Цэй Эркан, фэшъхьафхэм орэдхэр къаIощтых.

Адыгэ джэгур

Концертым ыуж адыгэ джэгушхо зэхащэщт. Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» ансамблэу «Абрекхэр», хэбзэ къулыкъушIэхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэ адыгэ джэгум лъэпкъ къашъохэр къыщашIыщтых.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэр гъэшIэгъонэу зэхащэщт. Анахь дахэу къэшъуагъэхэм шIухьафтынхэр афашIыщтых.

Лъэпкъ Iофхэм апылъхэр, искусствэр зыгу рихьыхэрэр, зызыгъэпсэфы зышIоигъохэр зэхэщакIохэм пчыхьэзэхахьэм рагъэб­лагъэх.