Лъэпкъхэр зэфещэ

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ концертыр Зэкъошныгъэм ипчэгу бэдзэогъум и 27-м щыкIуагъ.

Пчыхьэзэхахьэр зезыщэгъэ артистэу ОелI Адам къыIуагъ 1922-рэ илъэсым бэдзэогъум и 27-м Адыгэ автоном хэкур зэрэзэхащагъэр. РСФСР-м хэтэу щыIэныгъэм гъогу гъэшIэгъон къыщызыкIугъэ Адыгеир респуб­ликэ хъугъэ, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу мэпсэу, хэхъоныгъэу ышIыхэрэм тагъэгушхо.

Пчэгум нэрылъэгъу IэпыIэгъу­хэр хэбзэ шапхъэхэм адиштэхэу щагъэпсыгъэх. «Адыгэ Республик» зыфиIорэ пхъэмбгъум нахь узыфещэ. Уцышъо дахэу къэлъагъо, жъогъо 12-р къэшIэты. Урысхэр, ермэлхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъ­хэр, жъогъо 12-м ыпашъхьэ уцухэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Артистхэу Мамхыгъэ Маринэ, Хьазэщыкъо Мосэ, Сергей Трутневым, фэшъхьафхэм орэдхэр агъэжъынчыгъэх.

Адыгеим имэфэкI фэгъэхьы­гъэу Андрей Михайловым игущыIэхэм атехыгъэу Вадим Хабибулиным Адыгэ Республикэм ехьылIэгъэ орэдэу ыусыгъэр патриотическэ орэдым иклубэу «Вечный огонь» зыфиIорэм иартистхэм апэрэу къаIуагъ.

Адыгэ быракъ цIыкIухэр зэхахьэм хэлажьэхэрэм агъэбыбэтагъэх, мэфэкIыр агъэдэхагъ. Концертыр къызаухым адыгэ джэгур пчэгум щызэхащагъ. ХьатыякIоу Ерыгу Адам, осэшI купым ипащэу Хъот Юныс зэрэхагъэунэфыкIыгъэу, пчыхьэзэхахьэм дахэу къыщышъуагъэх.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, министерствэм иотдел ипащэу Шэ­уджэн Бэлэ, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къу­тамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Урысыем инароднэ артистэу Кукэнэ Мурат, Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ, культурэм илъэсыбэрэ Iоф щызышIагъэу Чэмышъо Гъазый, кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранэу Даур Руслъан, тхакIоу Хъунэго Саидэ, хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ МэфэшIукъо Щангулэ, нэмыкIхэм лъэпкъхэр зэфэзыщэгъэ пчыхьэзэхахьэм осэ ин фашIыгъ.