Ягулъытэ къеIэты

Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу Пэнэхэс имодельнэ тхылъеджапIэ кIэлэцIыкIухэм, гурыт классхэм яеджакIохэм апае «Книжная карусель» зыфиIорэ зэхахьэр щызэхащагъ.

Гъэмафэр зыгъэпсэфыгъо уахът. КIэлэеджакIохэр джэгукIэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, фильмэхэм яплъых, тхылъхэм, гъэзетхэм яджэх. КIэлэцIыкIухэм афэгъэхьыгъэу кIэу къыдагъэкIыгъэ тхылъ 60 тхылъеджапIэм къыщагъэлъэгъуагъ. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишIуагъэкIэ тхылъы­кIэхэр ащэфыгъэх.

Литературэм ехьылIэгъэ зэ­нэкъокъум кIэлэцIыкIухэм яшIэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Хырыхыхьэхэм, литературнэ геройхэм, пшысэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ упчIэхэм яджэуап­хэр къатыжьыгъэх.

Пэнэхэс тхылъеджапIэм ипащэу ДзэлI Заремэ тхылъхэм якъэгъэ­лъэгъон къытегущыIагъ. Тхылъым гупшысэу уигъэшIыхэрэр щыIэныгъэм зэрепхыгъэхэр къыхигъэщыгъэх.

Пэнэхэс дэт культурэм и Унэ иIофышIэу Елизавета Лакашу, тхылъеджакIоу ХьакIако Заремэ, нэмыкIхэм зэралъытэрэмкIэ, ащ фэдэ зэIукIэгъухэр кIэлэцIыкIухэм ящыкIагъэх. Анэгухэр зэIухыгъэу, гушIуагъор къябэкIэу тхылъым шIуагъэу къафихьырэм кIэлэ­еджакIохэр къытегущыIагъэх. Джэгу­кIэхэр ашIогъэшIэгъо­ных, ясэнаущыгъэ къызэIуахыным, ягу­лъытэ зырагъэу­шъомбгъуным фэIорышIэх.

ТхылъеджапIэр модельнэ шIыкIэм тетэу нахь зэтегъэпсыхьагъэ зэрэхъугъэм къуа­­джэм дэсхэр егъэ­гушIох. Тхылъыр шIэныгъэм иIункIыбзэу зэрэщытыр еджа­кIохэм дэгъоу къагурэIо.