Проектыр щыIэныгъэм щыпхыращы

«Билет в будущее» зыфиIорэ проектыр анахь мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ.

Я 6 — 11-рэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм ящыIэныгъэ зэрапхыщт сэнэхьатым икъы­хэхын фэгъэхьазырыгъэнхэм ар фытегъэпсыхьагъ. Проектыр 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхащэ. Урысыем икIэлэеджэкIо мин 600 фэдиз ащ хэлэжьагъ. «Билет в будущее» зыфиIорэр щыIэныгъэм щыпхыращынымкIэ гъэсэныгъэм иорганизациехэр, кIэлэегъаджэхэр, апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэр, Урысыем ит компание инхэр, гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэ­гъотырэ еджапIэхэр зэхэщакIо­хэм яIэпыIэгъух.

Шъолъыр проектэу «Успех каждого ребенка» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу «Билет в будущее» зыфиIорэр Адыгеим щызэхащэ. 2022-рэ илъэсым УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэ иIэ­пыIэгъоу гуманитар-проектхэм я Фонд ары операторэу Iофтхьабзэм фэхъугъэр.

— «Билет в будущее» зыфиIорэр гъэшIэгъонэу, ыпэкIэ зыфэдэ щымыIэгъэ проектэу щыт. КIэлэеджакIохэм ыпкIэ хэмылъэу агукIэ зыфэщэгъэхэ сэнэхьатхэр къыхахын, аушэтын алъэкIы.

Мыщ фэдэ проектхэр зэхэзыщэрэ къэралыгъохэм Урысыер ахэхьагъ, — къыIуагъ проектым ипащэу, гуманитар проектхэм я Фонд ипащэу Иван Есиным.

ИлъэсыкIэ еджэгъум фэгъэ­хьыгъэ планхэр гъэсэныгъэ уч­реждениехэм якIэлэегъаджэ­хэм ямызакъоу, гъэмэфэ зы­гъэпсэфыгъо лъэхъаным ны­-тыхэми зэхагъэуцох.

Мы мафэхэм зэхащэгъэ онлайн-къэтыным лицееу N 35-м ия 8-рэ класс щеджэрэ пшъэшъэжъыем янэу Ирина Бутенкэр хэлэжьагъ.

— КIэлэеджакIом ищыIэныгъэ гъогу зэрипхыщт сэнэхьатым икъыхэхын закъоп проектым къыдилъытэрэр, сыд фэдэрэ лъэныкъуи ныбжьыкIэм хэшIыкI фыриIэным, шIэныгъэхэр зэригъэгъотынхэм мэхьанэшхо иI, — еIо Ирина Бутенкэм.

Проектым къыдыхэлъытагъэу, кIэлэеджакIохэри, ны-тыхэри Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэм ахэ­лэжьэнхэ амал яI. Сайтэу: «https://bvbInfo.ru/catalog-btest» зыфиIорэм нэбгырэ пэпчъ ихьан, исабый нахь зыфэщэгъэ лъэныкъор ыгъэунэфын, ищыкIэгъэщт сэнэхьатыр къыхи­хын ылъэкIыщт. Апшъэрэ еджапIэмэ е гурыт сэнэхьатмэ сабыим ищыкIагъэр ны-тыхэм агъэунэфын амал яI.

Делэкъо Анет.