КъумпIыл Мурат мэфэкI къэгъэлъэгъоным хэлэжьагъ

«Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр: субъектхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси 100 хъугъэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ.

Мыщ живописым, графикэм, джащ фэдэу декоративнэ-прикладной искусствэм япхыгъэ IофшIэгъишъэм ехъу къыщыгъэ­лъэгъуагъ. Ахэм яавторых Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащызэлъашIэрэ сурэтышIэ 70-рэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ къэгъэлъэгъоным щыIагъэх ыкIи экспонатхэм нэIуасэ зафашIыгъ. Экспозицием къытегущыIагъ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ музеим икъутамэ ипащэу Шъэ­уап­цIэкъо Аминэт.

Къэгъэлъэгъоным иавторхэр искусствэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм алъэIэсых, Темыр Кавказым зыми фэмыдэ ичIыопс дахэ цIыфхэр нэIуасэ фашIых, лъэпкъ культурэр къыраIотыкIы, мы чIыгум щыпсэухэрэм къатегущыIэх.

Къэгъэлъэгъоныр шышъхьэIум и 15-м нэс кIощт. Проектыр зыгъэхьазырыгъэхэр шъолъырым культурэмкIэ и Министерствэрэ организациеу «Урысыем исурэтышIхэм я Союз» зыфи­Iорэм икъутамэхэмрэ. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэ­рэщэе-Щэрджэс республикэхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэ­унэфыкIын епхыгъэ федеральнэ планым Iофтхьабзэр къыдыхэлъытагъ.

КъумпIыл Мурат гущыIэр зештэм мэфэкIэу хагъэунэфыкIырэмкIэ пстэуми къафэгу­шIуагъ ыкIи Iоныгъо мазэм Адыгэ Рес­публикэм и Мафэхэр Москва зэрэщыкIощтхэр къыIуагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу зэкъош рес­публикэхэу Адыгеим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе- Щэрджэсым ятворческэ купхэм зэгъусэхэу концерт къатыщт.

— Адыгеим, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэурэ цIыфхэр лIэшIэгъу пчъагъэхэм къапкъырыкIырэ тарихъымкIэ зэпэблагъэх. Мыщ фэдэ творческэ проектхэм ар къаушыхьаты. Фэдэ Iофтхьабзэхэм уагъэгъуазэ, цIыфхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фэIорышIэх, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и Указ диштэу мэфэкIым изыфэгъэхьазырын ыкIи ихэгъэунэфыкIын макIо. Юбилейнэ илъэсым УФ-м и Правительствэ иIэпыIэгъукIэ мэхьанэшхо зиIэ псэолъи 160-рэ шъо­лъырым щашIы ыкIи щагъэцэкIэжьы. Ахэм ахэхьэх еджапIэхэр, медицинэ гупчэхэр, поликлиникэхэр, ФАП-хэр, гъогухэр, нэмыкIхэри. Инфраструктурэм ылъэныкъокIэ культурэм иучреждение пэрытхэм япсэуа­лъэхэр агъэкIэжьых: АР-м исурэтышI галерее, искусствэ­хэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умар ыцIэ зыхьырэр, Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэр. Муниципалитетхэм Iоф­тхьэбзэ ыкIи проект зэфэшъхьафхэр ащагъэцакIэх.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ тыгъоспчыхьэ концерт щыкIуагъ, джащ фэдэу адыгэ джэгу ыкIи флешмоб щызэхащагъ. Адыгеим июбилей ахэр фэгъэхьыгъэх. Флешмобым къыдыхэлъытагъэу нэбгыришъэмэ цифрэу 100 къа­шIыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.