ТыфэгушIо!

Илъэситфырэ къыддеджагъэу, непэ къызынэсыгъэми ныбджэгъушIоу тиIэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Къуекъо Асфар ыныбжь илъэс 70-рэ зэрэхъугъэм­кIэ тигуапэу тыфэгушIо!
ИныбжьыкIэгъум къыщыублагъэу Асфар лъэпкъ Iоф­хэм агъэгумэкIэу щытыгъ, ащ итарихъкIэ, икультурэкIэ шIэныгъэ куухэр зиIэ хъугъэ шIэныг­ъэлэжьыр респуб­ликэм имызакъоу, IэкIыб къэралхэу тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэм ащашIэ, илъэпкъ шIулъэгъу, иIофшIагъэхэм осэшIу афашIы.

Асфар, щыIэныгъэм нахь лъапIэ щыIэп. Мы гущыIэхэм ямэхьанэ о пшъхьэкIэ уушэтыгъэу щыт. УимэфэкI мафэ ехъулIэу тыпфэлъаIо уипсауныгъэ зыпкъ итэу, шIу плъэгъоу уиIэхэм яхъяр, ягушIуагъо адэбгощын плъэкIэу, уиIофшIэнкIэ гъэхъагъэхэр пшIыхэу илъэсыбэрэ джыри укъытхэтынэу.

Институтым къыщыбдеджагъэхэр.