Сыд фэдэрэ къиныгъуи хэкIыпIэ къыфагъоты

Экономикэ къиныгъохэм ямылъытыгъэу, пшъэдэкIы­жьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ общест­вэу «Адыгейский пивобезалкогольный завод «АСБИР» зыфиIорэр бэдзэршIыпIэм чIыпIэу щиубытыгъэм тетэу мэлажьэ.

— Заводэу «АСБИР» зыфиIорэм мазэм продукцие тонн 1500-рэ къыдигъэкIын амал иI, — къеIуатэ заводым ипащэ игуадзэу Шъонтыжъ Зарэ. — Ащ хэдгъэхъон амал къытэзыты­гъэр шъонхэр зыщырагъахъорэ германскэ линиякIэу илъэсрэ ныкъорэкIэ узэкIэIэбэжьмэ дгъэуцугъэр ары. Мы уахътэм тонн 500 фэдиз къэдгъэхьазырырэр.

Апэ пивэр, псы IэшIур, квасыр литрэ 25-рэ, 30, 50 зэрыфэхэрэ кег­хэм арытэу къэтшIыщтыгъэ. Джы пивэ лъэпкъ 20 къыдэтэгъэкIы: «Адыгейское фирменное», «Чеш­ское», «ГОСТ», «Не­мецкое», «Жигулевское», «Темное», «Пшеничное», нэ­мыкIхэри. Мыхэр зэкIэ литрэныкъо зэрыфэрэ бэшэрэбхэм арытых. Джащ фэдэу узымы­гъэуташъорэ псыIэшIухэу «Груша», «Лимонад», «Мохито», квасыр, сокхэу «Ягодный микс», «Мультифрукт» къэтэшIых.

ПивэшI заводым ипащэ игуа­дзэ къызэриIуагъэмкIэ, псы къызэрыкIо къабзэу кулерхэм арытэу (литрэ 19) къагъэхьазырырэри етIупщыгъэу зэбгыращы. Ар чIычIэгъым метрэ 260-рэ икууагъэу къычIащы. КъашIырэ продукциехэм язытет шэпхъэшIухэм адиштэнымкIэ мы псы къабзэу агъэфедэрэм мэхьанэшхо иIэу щыт.

— Санкциехэми яягъэ къы­тэкIыгъ. Сырьеу тызэрэлажьэ­рэм ипроцент 50-р IэкIыб къэралыгъохэу Германием, Авст­рием, Бельгием, Англием къарытщыщтыгъэ. Ахэр солодыр ыкIи хмелыр арых. Джы тэ тимызакъоу, ахэр къытфэзы­щэщтыгъэхэри хэкIыпIэхэм алъыхъунхэ фае хъугъэ ыкIи Урысыем къыщыдагъэкIырэ «базовэ солод» зыфиIорэмкIэ ащыщхэр зэблэтхъугъ. Ау анахь тшIоIофыгъэр къэтшIырэ пивэм иIэшIугъэ, итеплъэ, изытет зэмыхъокIыныр, типродукцие зикIасэхэм ар зэхамышIэныр ары. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу ар къызэрэддэхъугъэр, — хигъэунэфыкIыгъ Зарэ.

Iэшъынэ Сусан.