Зэкъош республикэхэм якъэгъэлъэгъонхэр

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ непэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыщт.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэр къыщагъэлъэгъощтых.

— Живописым, графикэм, бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм яхьылIэгъэ сурэтхэу я ХХ — ХХI-рэ лIэшIэгъухэм ашIыгъэхэр музеим къыщагъэлъэгъощтых, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. — Искусствэм пыщагъэхэр сурэти 100-м ехъумэ яплъыщтых.

ШышъхьэIум и 15-м нэс сурэт­хэр музеим къыщагъэлъэгъощтых. Зэхахьэр непэ сыхьатыр 3-м рагъэжьэщт.