Зэкъошныгъэм ипчэгу щыуджыщтых

Адыгэ джэгум сыд фэдизрэ утегущыIагъэми, идэхагъэ къипIотыкIын плъэкIыщтэп. Ухэлажьэзэ, цIыфхэр зэрэзэфищэхэрэм уегъэгушIо, лъэпкъ шIэжьым тамэу ритырэм уегъэгушхо.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм», адыгэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Абрекхэм» мэфэку къэс зэхащэрэ адыгэ джэгур непэ Зэкъошныгъэм ипчэгу щыкIощт.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэсишъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI концертыр пчэгум щызэхащэщт, ащ ыуж адыгэ джэгушхор ра­гъэжьэщт.

— Концертыр гъэшIэгъон хъущт. Орэдхэр къыщаIощтых, къыщы­шъощтых. Адыгэ джэгур хьакIэхэми лъэшэу агу рихьыщт, — къытиIуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ. – Джэгум Мые­ъуапэ дэсхэм ямы­закъоу, Адыгеим ирайонхэм, Москва, Абхъазым, Израиль, Тыр­куем, фэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэр щызэIокIэх. Адыгэ джэгум икъэбар зэхэпхыныр дэгъу, ащ нахь дэ­гъужь ухэлэжьэныр, къэшъуа­кIохэм уяплъыныр.

— Пшъашъэхэм, кIалэхэм зызэрафапэрэм мэхьэнэ ин етэты. – зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Лъэпкъ шэн-хабзэхэр къыдэтлъытэхэзэ, адыгэ джэгум зетэгъэушъомбгъу.


Дунэе Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ зекIонымкIэ, ныбжьыкIэ Iоф­хэмкIэ, физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс адыгэ джэгухэм язэхэщакIо­хэм ащыщ, осэшI купым ипащ. Ащ къызэрэтиIуагъэу, джэгум щыуджыхэрэ къодыеп. Къашъохэзэ, орэды­шъохэм ядэIухэзэ лъэпкъ шэн-хабзэхэр нахьышIоу зэрагъа­шIэх, адыгэ джэгур зыгъэсапIэу алъытэ.

ХьатыякIоу Ерыгу Адам джэгур дэгъоу зэрещэ. Пшъэшъэ къэ­шъуакIохэр къыхэзыщыхэрэ Пэрэныкъо Саидэрэ Хъот Алинэрэ зэкIужьэу фэпагъэх, гум рихьэу къашъохэзэ пшъашъэхэр зылъащэх.

Анахь дахэу пчэгум къыщы­шъохэрэм шIухьафтынхэр афа­шIых. Урыс пшъашъэхэм апэрэ чIыпIэхэр афагъэшъуашэхэу къы­зэрэхэкIырэм къеушыхьаты искусствэм лъэпкъхэр зэзэрэзэфищэхэрэр.

Адыгеим икъэралыгъо гъэпсыкIэ пытэ зэрэхъугъэр адыгэ джэгухэм ащытэлъэгъу. Илъэси 4 – 5 зыныбжь зэмылъэпкъэгъу кIэлэцIыкIухэр зэдэуджыхэу зыплъэгъухэкIэ уагъэгушIо, янеущырэ мафэ нахьышIу зэрэхъущтым уицыхьэ телъ.

Адыгэ джэгухэм республикэм ихэбзэ къулыкъушIэхэри ягуапэу яплъых, къащэшъох, зэхэщакIо­хэм афэразэх. Неущ къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 мэхъу. Адыгэ джэгум щыуджыщтхэм, ащ хэлэжьэщтхэм алъэгъурэр, зэхахырэр ащыгъуп­шэжьыщтэп. МэфэкI зэхахьэр шIукIэ агу къинэжьыщт.

ЗэхэщакIохэм лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, тари­хъыр зыгъэлъапIэхэрэр зэхахьэм рагъэблагъэх. Пчыхьэм сыхьатыр 6-м концертыр рагъэжьэщт.