Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэу, ихьакIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Зи Хэкужъ къэзыгъэзэ­жьыгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ мэфэкIыр 2022-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м сыхьатыр 18.00-м ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэм­рэ япчэгу щыкIощт.


МэфэкI Iофтхьабзэхэмрэ концертымрэ анэмыкIэу лъэпкъ художественнэ Iэпэщы­сэхэмкIэ къэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых, зышIоигъохэм ахэм ащыщхэр ащэфынхэ алъэкIыщт. Концерт ужым адыгэ джэгу щыIэщт.

Iофтхьабзэхэм шъуахэлэжьэнэу шъу­къе­тэ­гъэблагъэ!

ЗыгорэкIэ чIыопсым изытет къызызэIахьэкIэ, мэфэкI Iофтхьабзэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIощтых.

ЗэхэщэкIо комитет