Iэпэщысэ кIэракIэхэр

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ техническэ ыкIи экономическэ литера­турэмкIэ иотдел иIофышIэхэм Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яис­­кус­ствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс къыдыхэлъытагъэу къэгъэлъэгъонэу «Рукотворные чудеса» зыфиIорэр къагъэхьазырыгъ. Ар анахь лъэпкъ IэшIэгъэжъхэм ахалъытэрэ блэным епхыгъ.

Iофтхьабзэр темэ инэу «Унэгъо искусствэм ихьалэмэтыгъ» зыфиIорэр лъызгъэкIуатэу ыкIи цIыфхэр IэшIагъэхэм ятарихъ, анахь агъэфедэхэрэм, ахэм яшIынкIэ амал шIыкIэхэр къэзыIуатэу гъэпсыгъэ.

Лъэпкъ тхылъеджапIэм иIофышIэхэм къызэраIуагъэмкIэ, узыфэе тхылъыр — хъэн-шъэн, дэн-бзэн, нэмыкIхэмкIэ гъэзагъэу, ахэм якъэбар гъэшIэ­гъонхэмкIэ, чIыопс пкъыгъохэр зыхашIыкIыхэрэмкIэ (пхъэр, чыр, IутIэныр, къэкIырэ уц тхьа­пэхэр, ахэм апкъ) джащ фэдэу, кIапсэр, шъор, щыгъыжъыер къыщыпчъыгъэх. Тхылъхэр ыкIи къыдэкIыгъохэм ащыщхэр IэшIагъэр пIэ къибгъэхьан зэ­рэплъэ­кIыщтым ехьылIагъэх. ГущыIэкIэ къыIуатэрэр тхыгъэм сурэтхэмкIэ зыщыгъэпытэжьыгъэхэри ахэтых. Хъэн-шъэн Iофыр а зэкIэм къагъэпсынкIэ, цIыфхэми ахэтых аIэкIэ ашIырэм ыгъатхъэхэу, ар сэнэхьат зыфэхъу­жьыпэхэри. Хъэгъэ зэфэшъхьаф­хэр — пшъапIэу, Iэшъхьэ Iудэу, кофтэ шъыпкъэу ашIых.

Тхылъеджэм цIыфымкIэ шъхьа­­пэ хъурэ пкъыгъохэр шIы­гъэнхэмкIэ, хъэн-шъэным зызэрэфэбгъэсэщтымкIэ мыхэр нэпэеплъ-шIухьафтын дэгъоу зэрэщытхэр, художественна­гъэри лъэшэу къазэрахэщырэр къэгъэлъэгъоным изэхэщакIохэм кIагъэтхъыгъ.

Къэгъэлъэгъоныр бэдзэогъум и 15 — 30-м нэс зэIухыгъэщт.
(Тикорр.).